Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Energie

Energieboerderij

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

Eindrapportage Energieboerderij

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

  • Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie.
  • Suikerbieten die vergist worden in een covergistingsinstallatie.
  • Koolzaad waarvan het zaad wordt geperst tot Pure Plantaardige Olie (PPO).

SDE plus regeling

De subsidie op geproduceerde en afgeleverde duurzame energie wordt per 1 juli gefaseerd opengesteld. De vergoeding bij de openstelling fase 1 per 1 juli is 9ct per kWh. Bij de latere aanvraagronden zijn de basisvergoedingen hoger.

Energiekompas voor de Veenkoloniën

Dit project richtte zich op de ontwikkeling van teeltsystemen die economisch, ecologisch, energetisch en sociaal duurzaam zijn voor de veenkoloniale zand- en dalgronden. Maximale biomassa- en energie-efficiëntie wordt gekoppeld aan minimale emissie en maximaal economisch rendement binnen de sociale kaders. Op deze manier kan de landbouw een bijdrage gaan leveren aan milieudoelstellingen van de nationale overheid op terrein van broeikasgasemissie, toename van het gebruik van biotransportbrandstoffen en verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in Nederland.

Graszaadhooi en energie

Graszaadteelt is een teelt die al generaties lang een plaats inneemt in de Nederlandse akkerbouw. Het graszaad is het hoofdproduct en wordt gebruikt voor uiteenlopende doeleinden. Het hooi is een bijproduct, dat veelal wordt afgezet voor voederdoeleinden.
Het hooi heeft behalve een voederwaarde ook een energiewaarde bij inzet als brandstof. Heeft graszaadhooi een nog niet benutte kwaliteit als energiedrager? Kan het hooi worden verstookt voor verwarming en, zo ja, hoe verhoudt zich dan de kostprijs tegen fossiele brandstoffen, vooral aardgas?

In dit onderzoek is gebleken dat voor een zelfde energiewaarde als een kubieke meter gas circa 2,8 kilogram hooi nodig is. De kostprijs is opgebouwd uit variabele en vaste kosten, respectievelijk brandstof en arbeid en de ketel met bijbehorende installatie. De vergelijking met gas valt, onder de hier gehanteerde uitgangspunten, uit in het voordeel van hooiverbranding.
Verdere uitwerking op praktijkschaal is een logische en aanbevolen vervolgstap.

Dit onderzoek is mede gefinancierd door het Productschap Akkerbouw.

Zuiniger ploegen

Een lagere bandspanning is beter voor de bodem, maar ook voor het brandstofverbruik. Door de bandenspanning te verlagen, neemt het contactoppervlak van een band toe en zal deze minder insporen. Een band op lage spanning levert meer trekkracht of minder wielslip bij constante trekkracht.

Nauwkeurige GPS-plaatsbepaling bespaart arbeid en brandstof

GPS-stuursystemen worden vaak als luxe gezien, maar renderen wel degelijk. Uit verschillende studies komt naar voren dat de besparing op brandstof en tijd 5 tot 10% kan bedragen.

Duurzaamheid van ethanolbieten

In deze studie is een poging gedaan om in een concrete bio-energieketen en aan de hand van concrete datasets, het in Energieboerderij ontwikkelde toetsingskader toe te passen waar mogelijk. Gekozen is voor ethanolproductie op basis van suikerbieten waarbij het accent is gelegd op het agronomische deel van de keten.De duurzaamheid van de suikerbietethanolketen, zoals hier berekend, scoort goed ...

Economie van energiegewassen

Bio-energie staat sterk in de belangstelling. De wens naar een meer duurzame energievoorziening is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de akkerbouw is er interesse in het telen van gewassen voor de productie van energie. Belangrijke vraag bij de afweging om energiegewassen te gaan telen, is het economisch perspectief.

In dit onderzoek zijn de saldi voor gewassen met als teeltdoel covergisting, biodiesel en bio-ethanol beoordeeld. Hierbij zijn teelttechnische en milieuaspecten meegenomen. Aanvullend is ook gekeken of, en zo ja, welke akkerbouwreststromen ingezet kunnen worden voor covergisting.
Tevens is onderzocht of akkerbouwers zelf in hun eigen brandstof kunnen voorzien door de teelt en verwerking van koolzaad tot koolzaadolie.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Energie