Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Water

Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische stoffen

Dit project (een PPS binnen de Topsector Agro & Food) richt zich op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen door ze om te zetten in een waardevolle grondstof voor de plantaardige productie met als doel het verhogen van de bodemweerbaarheid. Organische stof is de belangrijke motor voor het bodemleven en eerder onderzoek heeft aangetoond dat bodemgezondheid en bodemweerbaarheid gestimuleerd worden door toevoeging van organische materialen. Het effect is echter afhankelijk van het type organische stof, maar is ook pathogeen en grondsoort afhankelijk.

Wintergranen voor waterberging

In dit onderzoek hebben DLV Plant en PPO-AGV Vredepeel gekeken of wintergraan als buffervlak of –strook een vergelijkbaar erosie remmend effect heeft als een groenstrook of een groenvlak met grassen. Een grasbufferstrook levert geen productie op. Bij aanleg van een graanbufferstrook kan mogelijk het erosie remmend effect gecombineerd worden met plantaardige productie. Via een bevloeiingsproef is gezocht naar het waterbergend vermogen van een graanbufferstrook.

Vragenlijst waterstudie Limburg ((vollegronds)groenteteelt)

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI, onderdeel van Wageningen UR) vraagt agrarische ondernemers deel te nemen aan een kort (15 minuten) anoniem onderzoek over droogte-adaptatiemaatregelen.

Water - Kennis - Akker

Het waterbeheer van alledag wordt vormgegeven door zowel praktiserende akkerbouwers als de waterbeheerders van Nederland. Zij geven het waterbeheer vorm, variërend van het microniveau van één perceel tot het macroniveau van beheer- en stroomgebieden, en alles daar tussen in.

Om dit te benadrukken is er een boekje verschenen: Water-Kennis-Akker. Het is een boekje over te droog, te nat, te zout en extreme weersomstandigheden in akkerbouwend Nederland.
Het beschrijft maatregelen om deze ongewenste situaties te voorkomen of nadelige effecten tegen te gaan.

Samengestelde peilgestuurde drainage

In dit artikel wordt stikgestaan bij samengestelde, peilgestuurde drainage. Wat is het voor drainagesysteem en wat zijn de voor- en nadelen voor teler en omgeving?

Niet meer op gevoel beregenen

Dit artikel geeft informatie over de gevoeligheid van de belangrijkste akkerbouwgewassen voor watertekorten, over (nieuwe) technieken voor het bepalen van het beregeningstijdstip, over kwaliteit van beregeningswater en wetgeving rond beregening van pootgoed en onttrekking van grondwater.

Beregenen en extra N bemesting in aardappelen

Momenteel zijn veel aardappelen al 2 tot soms 4 x beregend. De praktijk heeft al snel de neiging om extra bij te bemesten, maar onderzoek heeft het nut hiervan echter nooit bevestigd. Kijk daarom ten eerste naar de gegeven bemesting en hoeveel voor overbemesting is ingerekend. Wijk niet snel veel af van de planning. Een gewas aardappelen heeft ca.

Begin tijdig met beregenen pootaardappelen

De eerste aardappelen komen op en het is erg droog. Ook in de ruggen wordt het droog. Dit betekent dat het aantal kiemen geringer kan zijn, er minder stolonen worden gevormd en minder knollen. Daarom wordt aangeraden, als veel knollen gewenst zijn en beregening is toegestaan, tijdig met beregenen te beginnen; voordat de planten 10 cm hoog zijn.

Beregenen bij later gezaaide gewassen?

Als het zaad niet goed in de vochtige grond is gezaaid, kan het in deze droge periode moeilijk kiemen. Beregenen om gewassen boven te krijgen, is vaak een moeilijke zaak. De argumenten om met beregenen te beginnen, kunnen zijn het voorkomen van tweewassigheid bij met name zaaiuien en het onderdoor drogen van net gekiemde zaden.

Slimme maatregelen voor schoon oppervlaktewater

In deze brochure wordt een aantal veelbelovende alternatieve maatregelen op percelen, op perceelsranden en in sloten toegelicht, die laten zien dat landbouw en goede waterkwaliteit elkaar niet in de weg hoeven te zitten.

Perspectief druppelirrigatie en -fertigatie in consumptieaardappelen op droge zandgrond valt tegen

In 1999-2001 heeft PPO in opdracht van het ministerie van LNV het perspectief onderzocht van druppelirrigatie en –fertigatie in de teelt van consumptieaardappelen op droge zandgrond. In het onderzoek is nagegaan in hoeverre druppelirrigatie en –fertigatie tot een betere stikstofbenutting leidt en in hoeverre het de opbrengst en kwaliteit verhoogt. Bij druppelirrigatie wordt water gegeven via druppelslangen, die bovenin de aardappelruggen zijn gelegd. Via de druppelslangen kunnen tevens in het water opgeloste meststoffen worden toegediend (druppelfertigatie). Hoewel de methode veelbelovend leek, bleek uit het onderzoek dat het perspectief tegenvalt, onder andere vanwege de hoge kosten van het systeem.

Teelthandleiding zetmeelaardappelen - beregening

In dit deel van de teelthandleiding zetmeelaardappelen wordt ingegaan op de rol van beregening bij de teelt van zetmeelaardappelen.

Teelthandleiding consumptieaardappelen - beregening

In dit deel van de teelthandleiding consumptieaardappelen wordt ingegaan op de rol van beregening bij de teelt van consumptieaardappelen.

De aardappel is onder meer vanwege zijn relatief zwakke wortelstelsel gevoelig voor droogte. Dit kan niet alleen op zandgrond, maar ook op zavelgrond en vooral zware kleigrond tot opbrengstverlies leiden. De vochtvoorziening van het gewas is ...

Welk materiaal voor drainage-omhulling?

Het bekend worden van het feit dat netten van polypropeen, die gebruikt worden bij de teelt van bloembollen, worden gerecycled en verwerkt tot omhullingsmateriaal voor drainage deed de belangstelling voor deze materialen opleven. In dit artikel wordt ingegaan op o.a. dit materiaal.

Druppelirrigatie met brak water voor schurftbestrijding in pootaardappelen

Het onderzoek naar het effect van druppelirrigatie met brakwater voor schurftbestrijding in pootaardappelen heeft o.a. de volgende resultaten geleverd:

  • Gebruik van brakwater tijdens de periode van knolzetting en –vorming heeft geen invloed op de selecteerbaarheid van het loof en de structuur van de bouwvoor.
  • Druppelirrigatie is een uitstekende methode om het knollennest vochtig te houden, met als gevolg dat aantasting door gewone schurft sterk wordt beperkt.
  • Gebruik van brak water met een gehalte tot 2.000 Cl mg/liter ( = 3,2 gram landbouwzout/liter) is veilig.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Water