Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Bodembeheer

CBAV: onafhankelijke deskundigheid voor een goed bodem- en bemestingsadvies

De Commissie Bemesting Akkerbouw / Vollegrondsgroententeelt (CBAV) stelt de bodem- en bemestingsadviezen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen vast en maakt deze beschikbaar voor telers en anderen via het

Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische stoffen

Dit project (een PPS binnen de Topsector Agro & Food) richt zich op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen door ze om te zetten in een waardevolle grondstof voor de plantaardige productie met als doel het verhogen van de bodemweerbaarheid. Organische stof is de belangrijke motor voor het bodemleven en eerder onderzoek heeft aangetoond dat bodemgezondheid en bodemweerbaarheid gestimuleerd worden door toevoeging van organische materialen. Het effect is echter afhankelijk van het type organische stof, maar is ook pathogeen en grondsoort afhankelijk.

Perspectief van bodemverbeteraars

Het doel van dit onderzoeksproject is het vaststellen van het effect van bodem-/structuurverbeteraars op korte en langere termijn (zes jaar) in 5 belangrijke akkerbouwregio’s in Nederland (verschillende grondsoorten en bouwplannen). Het gaat daarbij om het jaarlijks vaststellen van het effect op opbrengst en kwaliteit van de gewassen en het tweejaarlijks vaststellen van het effect op de fysische, chemische en bodembiologische bodemvruchtbaarheid (gekozen is voor 2010, 2012 en 2015).

Werk groenbemesters op kleigrond liever niet te vroeg en vooral zorgvuldig in

De teelt van een groenbemester in het najaar is bevorderlijk voor de bodemvruchtbaarheid en kan stikstof naleveren aan de volgteelt, met name winterharde groenbemesters (o.a. raaigrassen) en vlinderbloemigen (o.a. klavers).

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Organische stof

Algemeen

Organische stof (humus) heeft vele, belangrijke functies in de bodem en heeft belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Het verhoogt de kationenomwisselcapaciteit van de bodem (CEC) waardoor de bodem meer kationen als kalium, calcium en magnesium kan vasthouden. De organische stof zelf bevat relevante mineralen als stikstof, fosfor en zwavel, die na afbraak van de organische stof beschikbaar komen (mineraliseren).

pH in orde?

Voor een aantal gewassen, zoals bieten, conserventeelten en cichorei is voor een goede structuur een goede pH vereist. Op zand is de streef-pH 5,7. Voor Löss bij een lutumgehalte van <10 is de streef-pH 6,3 / bij lutum >10 is het 6,6. Op rivierklei < 8% lutum pH van 6,0 / tussen 8 en 12 % lutum een pH van 6,2 en >12 % lutum een pH van 6,4.

Mogelijkheden voor beperking van stuifschade op zand- en dalgrond

De akkerbouwpraktijk is  al jaren op zoek naar alternatieven voor runderdrijfmest voor bescherming van landbouwgrond tegen verstuiven in het voorjaar.
In 2012 is er nogmaals onderzoek uitgevoerd met diverse producten en technieken.

Effecten van organische stofaanvoer op bodem en productie

Dat een goede bodem de basis is voor een goede opbrengst wordt de laatste tijd weer meer erkend. Onvoldoende organische stof in de bodem en onvoldoende aanvoer van organische stof kan leiden tot een slechte bodemvruchtbaarheid. Voor een hoge productie, vooral ook op lange termijn is een goed organische stofbeheer erg belangrijk.
Met de huidige mestwetgeving is echter de aanvoer van organische stof met mest beperkt. Door het slim inzetten en combineren van diverse maatregelen kan het organisch stofgehalte op peil worden gehouden, waarmee de gewasproductie wordt verbeterd en kosten kunnen worden gespaard. Tevens kan zo de kwaliteit van bodem op lange termijn gehandhaafd worden en het milieu worden ontzien.

Bodemleven van belang voor goede opbrengst

Nauwe rotaties en intensieve teelten geven meer risico’s op bodemgebonden ziekten en plagen. Daarnaast is er een maatschappelijk wens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren, waardoor deze steeds minder toegepast mogen worden. Daarom is het belangrijk de natuurlijke weerstand van de bodem te verhogen, zodat de schade die door bodemgebonden ziektes en plagen veroorzaakt wordt zo klein mogelijk blijft.
Door het slim inzetten en combineren van diverse maatregelen kan de weerstand van de bodem op peil gehouden of zelfs verbeterd worden, maar kunnen ook kosten worden gespaard, de kwaliteit van bodem op lange termijn worden gehandhaafd en het milieu worden ontzien.

Effecten van grondbewerking op bodem en productie

Grondbewerking is een essentiële maatregel in een goed beheer van de bodem. Grondbewerking in Nederland is echter intensief, vooral met het vele ploegen. Dit heeft een aantal negatieve effecten op de bodem, zoals een grotere afbraak van organische stof, meer insporing en minder bodemleven. Minder intensieve grondbewerking, bijvoorbeeld met niet-kerende grondbewerking eventueel in combinatie met vaste rijpaden, heeft deze nadelen niet. Wel zijn er andere nadelen als een lastigere onkruidbestrijding en het maken van een goed zaai- of plantbed.

Wat zijn de mogelijkheden om stuiven te voorkomen in het voorjaar?

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden om stuiven in het voorjaar te voorkomen.
Vergroten van de ruwheid van het grondoppervlak en verspuiten van bindende producten over de grond zijn de belangrijkste oplossingsrichtingen.

Grond "kapotgereden", wat nu?

Door de extreem natte omstandigheden tijdens de oogstwerkzaamheden zijn op veel percelen diepe sporen ontstaan. Het water kan vaak niet meer goed weg en daar zal toch iets aan gedaan moeten worden.

Maak eens een profielkuil

Een goed doorwortelbaar profiel geeft de minste kans op droogteschade in droge perioden. Storingen in het bodemprofiel beperken de bewortelingsdiepte. De storingen kunnen ontstaan door de zware mechanisatie en oogsten onder natte omstandigheden. Daarnaast kunnen bodemafzettingen de beworteling beperken.

Juiste keuze en bandspanning van landbouwbanden

Deze brochure is een handleiding voor het vinden van essentiële gegevens over een landbouwband.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Bodembeheer