Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Overige en spoorelementen

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Sporenelementen

In dit hoofdstuk van de bemestingsadviesbasis vindt u de meest actuele bemestingsadviezen voor sporenelementen (borium, mangaan, koper, molybdeen, ijzer, zink).

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Secundaire hoofdelementen

In dit hoofdstuk van de bemestingsadviesbasis vindt u de meest actuele bemestingsadviezen voor secundaire hoofdelementen. Tot de zogenoemde secundaire hoofdelementen die nodig zijn voor de plantengroei, behoren magnesium, zwavel en calcium. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze elementen.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen

Het handboek Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat.

Effect van borium op de hardheid van uien

In 2009 is er oriënterend onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de hardheid van uien te verbeteren is met behulp van bemesting met borium. Uit dit onderzoek is een indicatie naar voren gekomen dat boriumbemesting een licht positief kan hebben op de hardheid van uien.

Omdat dit effect veel kleiner is dan de invloed van o.a. rassenkeuze en stikstofbemesting, is besloten onderzoek naar de invloed van borium op hardheid niet voort te zetten.

Magnesium op orde

Magnesium is een voedingselement dat gemakkelijk vergeten wordt. Het is belangrijk voor de vorming van bladgroen en is daarom voor elk gewas van belang. Aardappelen zijn het meest gevoelig. Voor peen is het van belang voor een gezond en sterk loof.

Effecten van silicium op aardappel

In deze literatuurstudie is het effect van het element silicium (si) op aardappelen nagegaan. Er lijken perspectieven te zijn om met Si-bemesting de droogtetolerantie,  de weerbaarheid tegen ziekten en de fosfaatbeschikbaarheid te verhogen. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn geformuleerd.

Gebreksverschijnselen in granen?

Vooral zomergranen zijn gevoelig voor mangaan- of magnesiumgebrek. Onder de huidige droge omstandigheden zijn echter ook in wintergranen verschijnselen zichtbaar. Ook diverse herbiciden kunnen echter een reactie geven die lijkt op een gebreksziekte.

Boriumbemesting bij aardappel?

Een aparte boriumbemesting is bij zetmeelaardappelen meestal niet zinvol. Bij suikerbieten kunnen bij boriumgebrek zwarte harten optreden en daarom kan bij dit gewas een boriumbemesting wel zinvol zijn. Aardappelen zijn weinig gevoelig voor boriumgebrek en gebreksymptomen zijn niet of nauwelijks te zien.

Mangaan-bladvoeding alleen zinvol op kalkrijke zavelgronden

De laatste jaren zijn er diverse proeven geweest met bladbemesting in aardappelen. Uit deze proeven blijkt dat alléén op lichte kalkrijke zavelgronden bladbespuitingen met mangaan een opbrengstverhoging geven. Algemeen zijn de Maaskleigronden kalkarm. Mogelijk dat bij een hoge pH een mangaangift daar dus nog zinvol kan zijn.

Magnesiumbemesting van aardappelen

De magnesiumbemesting van aardappelen wordt nog wel eens vergeten of onderschat. Magnesium is belangrijk voor het bladgroen. Algemeen geeft het een vitaal en sterker loof. Diverse rassen zijn gevoelig, o.a. Asterix, Bildtstar, Desiree, Felsina, Innovator, Jaerla, Lady Christle, Markies, Nicola, Redstar, Remarka, Saturna en Victoria. Agria is matig gevoelig.

Is magnesium-bladvoeding bij aardappelen nodig?

Magnesiumgebrek kan optreden bij een laag Mg-gehalte in de grond en/of een zeer lage pH. Ook treedt het eerder op bij een hoog K-getal of een hoge kalibemesting.

Bladbemesting mangaan in aardappelen

De laatste jaren zijn er veel proeven geweest met bladbemesting in aardappelen. Uit deze proeven blijkt o.a. dat op lichte kalkrijke zavelgronden bladbespuitingen met mangaan in diverse proeven een opbrengstverhoging geven.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Overige en spoorelementen