Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Organische bemesting

Precisiebemesting met organische mest bij aardappel op zavelgrond

Uit eerder onderzoek is gebleken dat plaatsing van mest een positief effect kan hebben op de opbrengst van gewassen, die geteeld worden in ver uit elkaar liggende rijen en/of voor gewassen met een slecht ontwikkeld wortelstelsel. Op een zavelgrond met een laag bemestingsniveau is door middel van een veldproef onderzocht of het dichter bij de gepote aardappels (poters) plaatsen van organische mest tot een verbetering van de stikstofopname bij aardappels en dus tot een betere benutting van de organische mest leidt.

Slaging groenbemester na tarwe

De ontwikkeling van een groenbemester na de teelt van tarwe stelt de laatste jaren vaak teleur. Dit geldt zeker op kleigrond die daarna weer op tijd geploegd moet worden. Om die reden is er najaar 2012 een demo aangelegd op het bedrijf van Romme in Standdaarbuiten. Het doel was om te kijken waarmee de slagingskans te verbeteren is.

Sturen van de N-mineralisatie met kennis over organische stof

Doordat gebruiksnormen de maximale bemesting met stikstof bepalen, wordt het steeds belangrijker om goed te kunnen voorspellen hoeveel stikstof de bodem levert. Wanneer de voorspelbaarheid hoog is kan maximaal rekening worden gehouden met de levering van stikstof uit de bodem, wat kosten bespaart en uitspoeling van N reduceert.

Scenario-analyse strategieën organische stof

In het Nederlandse bemestingsadvies voor de akkerbouw wordt niet expliciet rekening gehouden met de stikstoflevering van de bodem vanuit afbraak van oudere organische stof. In een modelstudie met het model NDICEA is deze stikstoflevering gekwantificeerd. Voor vier regio’s/grondsoorten/bouwplannen zijn telkens drie bemestingsscenario’s doorgerekend.

Tien vragen en antwoorden over organische stof

Door middel van tien vragen en antwoorden is het belang van organische stof voor de bodemvruchtbaarheid beschreven.

Kosten-baten analyse over organische stof beheer

Organische stof in de bodem staat sterk in de belangstelling. Organische stof is essentieel voor de levering van nutriënten en voor de bodemstructuur en daarmee ook voor de o.a. vochthuishouding en de bewerkbaarheid. Er heerst een vrij brede bezorgdheid dat het gehalte en de kwaliteit van organische stof in de bodem achteruit gaat.
Uitgebreide analyses van de ontwikkelingen van het gehalte aan bodem-organische stof laten echter geen achteruitgang zien op landelijke of regionale schaal. Toch kan dat bij een individuele teler wel het geval zijn. Het blijft voor elke teler dan ook van groot belang om voor een goed organische stofbeheer te zorgen.

Met die gedachte in het achterhoofd en met de wetenschap dat het gehalte aan organische stof maar langzaam verandert, heeft Productschap Akkerbouw een opdracht uitgezet om een eenvoudige organische stof balans voor de bodem te ontwikkelen met daaraan gekoppeld een kosten-baten analyse.

Organische stofbalans Excel-applicatie

In opdracht van Productschap Akkerbouw is door het Louis Bolk Instituut, BLGG AgroXpertus, Alterra en HLB een applicatie ontwikkeld die snel en eenvoudig per teeltrotatie de OS-balans en stikstofmineralisatie in beeld brengt.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Kengetallen organische stof

Aanvoer van verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit gewasresten, groenbemesters en organische mest, resterende hoeveelheden 5 en 10 jaar na toediening en C/N-verhouding van het organisch materiaal (indien bekend)

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Overzicht organische-mestsoorten

CodeMestsoort
10Vaste rundveemest
11Rundveegier
14Rundveedrijfmest
18Witvleeskalverendrijfmest
19Rosékalverendrijfmest
23Kalkoenenmest (alle systemen)
25Vaste paardenmest

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Organische stof

Algemeen

Organische stof (humus) heeft vele, belangrijke functies in de bodem en heeft belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Het verhoogt de kationenomwisselcapaciteit van de bodem (CEC) waardoor de bodem meer kationen als kalium, calcium en magnesium kan vasthouden. De organische stof zelf bevat relevante mineralen als stikstof, fosfor en zwavel, die na afbraak van de organische stof beschikbaar komen (mineraliseren).

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Samenstelling en werking van organische meststoffen

In dit hoofdstuk van de bemestingsadviesbasis vindt u informatie over de samenstelling en werking van organische meststoffen.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen

Het handboek Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat.

Producten van mest: toepasbaarheid en klimaateffecten

Er komen steeds meer producten uit de be- en verwerking van dierlijke mest voor de akkerbouw beschikbaar. Op dit moment is het gebruik van bijvoorbeeld mineralenconcentraten nog kleinschalig. De verwachting is dat door de op handen zijnde verplichte mestverwerking het aanbod sterk zal groeien. Belangrijk is het dan om te weten welke producten in de akkerbouw goed inzetbaar zijn. Hiertoe is een bureaustudie uitgevoerd door NMI, Alterra en BLGG Research naar de toepasbaarheid van de producten in de akkerbouw en de klimaateffecten.

Rekenmodule bodemstikstofmineralisatie

Vanuit het Masterplan MineralenManagement (MMM) is een praktisch bruikbaar model voor de bodemstikstofmineralisatie ontwikkeld.

Demo MMM - groenbemesters (Agrarische Dagen Someren, 15 en 16 september 2012)

Op de Agrarische Dagen Someren (ADS) heeft het Masterplan MineralenManagement (MMM) een demoproef aangelegd. Het doel van deze demoproef was het stimuleren van de toepassing van groenbemesters.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Organische bemesting