Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Kalk

Onderhoudsbekalking

Het najaar is het moment om uw percelen te controleren op de pH. Op zandgronden is het advies te bekalken tot een pH van 5,7 en op löss tot een pH van 6,7 in een bouwplan met aardappelen en bieten en/of conserven. In een bouwplan zonder aardappelen, maar wel met bieten en conserven bekalken tot pH 6,0 op zand en pH 7 voor löss. Hoger is niet gewenst vanwege het optreden van mangaangebrek.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Kalk

In dit hoofdstuk van de bemestingsadviesbasis vindt u de meest actuele bekalkingsadviezen. De gewenste pH is afhankelijk van het bouwplan.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen

Het handboek Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat.

pH in orde?

Voor een aantal gewassen, zoals bieten, conserventeelten, cichorei en mais is voor een goede structuur een goede pH vereist. Op zand de streef pH 5,7. Voor Löss bij een lutum van < 10 is de streef pH 6,3 / bij lutum > 10 is het 6,6. Op rivierklei < 8% lutum pH van 6,0 / tussen 8 en 12 % lutum een pH van 6,2 en >12 % lutum een pH van 6,4.

Duurzame bietenteelt door plaatsspecifiek bekalken

Het doel van het onderzoek was het verbeteren van de duurzaamheid en rentabiliteit van de suikerbietenteelt in Noordoost Nederland door het in kaart brengen van pH-verschillen binnen praktijkpercelen en na te gaan of aan de hand van metingen van gammastraling, of door pH-meting rechtstreeks in de grond, de pH voldoende nauwkeurig plaatsspecifiek vastgesteld kan worden.

De pH in het voorjaar

Het dalen van de zuurgraad van de bodem heeft verschillende oorzaken, zoals het verzurende karakter van sommige meststoffen, uitspoeling van kalkelementen of opname van calcium en magnesium door planten.

Lage pH: bekalken kan aaltjesschade verminderen

Heeft u percelen met een pH van minder dan 4,5? Dan kan het zijn dat schade door aaltjes extra hard is aangekomen afgelopen seizoen. Een lage pH verstoort de opname van voedingsstoffen uit de bodem. Dit geeft lagere opbrengsten en kwaliteitsverlies. Het maakt het gewas ook nog vatbaarder voor schade door aaltjes. Maak van de winterperiode gebruik om de pH te verbeteren.

Fosfaatvrijstelling schuimaarde eindigt dit jaar

Vanaf 2010 telt de fosfaat uit schuimaarde voor 100% mee in de mestboekhouding

Verbetering bewerkbaarheid grond door bekalking

Het ideale tijdstip voor een onderhouds- of reparatiebekalking is de herfst. Bij bekalking geldt steeds als basisprincipe: de kalk zo goed mogelijk met de bouwvoor vermengen. De grond verkeert dan in het voorjaar in de ideale conditie voor bewerking, zeker voor een kalkminnend gewas als maïs, suikerbiet of gerst.

De pH in het voorjaar

Het dalen van de zuurgraad van de bodem heeft verschillende oorzaken, zoals het verzurende karakter van sommige meststoffen, uitspoeling van kalkelementen en opname door planten van calcium en magnesium.

Teelthandleiding zetmeelaardappelen - bemesting

In dit deel van de teelthandleiding zetmeelaardappelen wordt ingegaan op de invloed van de bemesting op de teelt van zetmeelaardappelen.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Kalk