Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Kali

Let bij het opstellen van het bemestingsplan op kali

Kalibemesting is een belangrijk onderdeel van het bemestingsplan, omdat kali effect heeft op opbrengst en kwaliteit, met name bij aardappelen. Het kali-advies hangt af van de gewassen in het bouwplan, de grondsoort en de kali-beschikbaarheid. Op kleigrond kan kali in het najaar worden toegediend met een chloridehoudende meststof, zoals K-60.

Invloed stikstofdeling en extra kali op de opbrengst en kwaliteit van zaaiuien op de lichte zavelgronden

Op ROC De Waag is in de jaren 1985 tot en met 1990 het effect onderzocht van een deling van de stikstof en een extra kaligift op de opbrengst en kwaliteit van de zaaiuien. Hierbij bleek dat op deze lichte zavelgronden een deling van de stikstof in bepaalde jaren positief kan zijn. Met een deling kan een eventueel optredende zoutschade en een uitspoeling van stikstof bij veel neerslag in het voorjaar worden voorkomen. Een deling in twee giften waarbij 2/3 van de gift voor het zaaien en 1/3 deel eind mei wordt gestrooid, leverde goede resultaten op en is voor de praktijk aan te bevelen.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Kali

In dit deel van de adviesbasis vindt u de meest actuele kalibemestingsadviezen. De hoogte van de kalibemesting hangt af van de kalitoestand van de bodem en de gewasbehoefte.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen

Het handboek Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat.

Gebruik van mineralenconcentraten (MC)

Afgelopen weken zijn er diverse demo’s geweest met het uitrijden van mineralenconcentraten als kunstmestvervangers. Mineralenconcentraten hebben een hoog gehalte aan N en K (8-10 / 8-11) en passen daarom prima voor gewassen met een hoge stikstof- en/of kalibehoefte.

Voldoende kali in uw bouwplan?

Veel gewassen hebben een hoge onttrekking c.q. afvoer van kali. Een hogere (bruto)opbrengst geeft nog meer afvoer:

Kali strooien over de vorst

Wanneer het de komende weken behoorlijk zou gaan vriezen dan kunt u kali strooien. U kunt dan al uw geplande kunstmestkali aan de gewassen geven. Consumptieaardappelen vormen een uitzondering. Zeker op sommige rassen die een hoog onderwatergewicht hebben kun u beter (een deel van) de chloorhoudende kali later strooien (april-juni).

Kalibemesting consumptieaardappelen

In het zuidwestelijk bouwplan is de aardappelteelt één van de meest kalibehoeftige teelten. Het K-getal geeft daarbij een aanwijzing hoe de kali het beste over het bouwplan kan worden verdeeld. Houd rekening met de kali die via dierlijke mest in een gewasrotatie of grondmonsternamecyclus (bijv. 1 keer in de 4 jaar) wordt gegeven.

Wanneer kali bemesten?

De meest kalibehoeftige gewassen zijn aardappelen, peen, spinazie, erwten, suikerbieten en maïs.

Kalibemesting op kleigrond

Op kleigrond kan de kali in het najaar gegeven worden met de goedkope meststof K-60. De hoogte van de gift wordt bepaald door het K-getal, de kali die al met mest en/of compost is gegeven en de gift die u in het voorjaar wilt geven. Aardappelrassen met een hoog onderwatergewicht (o.a. Asterix, Bildtstar, Saturna) geven een lager OWG bij een kaligift met K-60 in het voorjaar.

Kalibemesting op kleigrond

Betrek bij het opstellen van het bemestingsplan voor 2010 ook de kalivoorziening. Ga na hoeveel kalibemesting u op basis van de kalitoestand van uw grond en de gewassen die u teelt zou moeten geven. Ga vervolgens na hoeveel u van deze kali in het voorjaar wilt geven, op bijvoorbeeld de aardappelen.

Kalibemesting in het najaar

Aardappelen reageren gunstig op kali. Op de kleigronden en in bouwplannen waarbinnen de aardappelteelt het meest behoeftige gewas is, kan kali via een (gedeeltelijke) bouwplanbemesting op een efficiënte en financieel gunstige manier in het najaar aangewend worden. Daarbij kunt u kiezen uit diverse producten. Een kostenanalyse kan soms flink geld besparen.

Kalibemesting over de vorst?

Deze tip gaat in op de kalibemesting in het (vroege) voorjaar.

Teelthandleiding graszaad - bodem en bemesting

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de rol van bodem en bemesting in de graszaadteelt.

Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM) - bemesting

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vindt u informatie over de bemesting van korrelmaïs en Corn Cob Mix (CCM).

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Kali