Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Bemestingsplan

Adviesbasis bemesting 2013 op Kennisakker.nl

De nieuwe adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondgroentengewassen versie 2013 staat op Kennisakker.nl. De bemestingsadviezen in de adviesbasis zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbasis is enkel beschikbaar op Kennisakker.nl.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Organische stof

Algemeen

Organische stof (humus) heeft vele, belangrijke functies in de bodem en heeft belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Het verhoogt de kationenomwisselcapaciteit van de bodem (CEC) waardoor de bodem meer kationen als kalium, calcium en magnesium kan vasthouden. De organische stof zelf bevat relevante mineralen als stikstof, fosfor en zwavel, die na afbraak van de organische stof beschikbaar komen (mineraliseren).

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Rekenvoorbeeld bodem- en gewasgericht advies

In deze bijlage van de bemestingsadviesbasis vindt u rekenvoorbeelden hoe om te gaan met gewas- en bodemgerichte adviezen voor fosfaat en kali.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen

Het handboek Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat.

Bemestingsplan maakt helder of bijsturing nodig is

De eerste stap in de bemesting is het maken van een bemestingsplan. Op basis van de gewassen die u teelt en de grond waarvoor u een gebruikersverklaring heeft, berekent u de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte van uw bedrijf. Vergelijk de gebruiksruimte met de gerealiseerde bemesting in afgelopen jaren.

Kalibemesting in het najaar

Aardappelen reageren gunstig op kali. Op de kleigronden en in bouwplannen waarbinnen de aardappelteelt het meest behoeftige gewas is, kan kali via een (gedeeltelijke) bouwplanbemesting op een efficiënte en financieel gunstige manier in het najaar aangewend worden. Daarbij kunt u kiezen uit diverse producten. Een kostenanalyse kan soms flink geld besparen.

Bodembeheer op akkerbouwbedrijven in relatie tot het mineralenbeleid

Aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat heeft gevolgen voor het bodembeheer via o.a. de gebruiksmogelijkheden van organische mest. In een bureaustudie zijn de gevolgen van het mineralenbeleid voor het bodembeheer op akkerbouwbedrijven op een rij gezet.
Deze studie laat zien dat via extra maatregelen, zoals organische stofrijke mestsoorten (o.a. runderdrijfmest, compost), groenbemesters en achterlaten van stro, de aanvoer van organische stof redelijk is te handhaven.
Op veel akkerbouwbedrijven is gemiddeld de fosfaatafvoer lager dan de gebruiksnorm van 60 kg P2O5 per ha (voorzien in 2015). Wel zal door het lagere fosfaatoverschot op de lange termijn de fosfaattoestand dalen naar een waarde tussen Pw25 en Pw30.

Maatregelen voor de akkerbouw op lossgrond om met inzet van dierlijke mest aan Minas- en nitraatnormen te voldoen

Dit project richtte zich op het ontwikkelen van pakketten van maatregelen voor akkerbouwbedrijven op lössgrond die bedrijfseconomisch het meest aantrekkelijk zijn om met inzet van dierlijke mest aan Minas-normen en aan de nitraatnorm van 50 of 25 mg/liter (nitraatgehalte in het bodemvocht op 150 cm beneden maaiveld) te voldoen.

Belangrijkste conclusie is dat akkerbouwbedrijven in Zuid-Limburg bij toepassing van Goede Landbouwpraktijk op een duurzame wijze met behoud van opbrengstniveau kunnen voldoen aan de eindnormen van Minas en aan de nitraatnorm van 50 mg/liter in het bodemvocht. Dan kan nog steeds dierlijke mest worden ingezet.

Kennis en keuzes bij het organische stofbeheer

Vanwege de in de mest aanwezige mineralen en organische stof is er in de akkerbouw veel belangstelling om dierlijke mest te gebruiken. Bij de keuze van de mestsoort moet men goed voor ogen hebben waarvoor men de mest vooral in zet. Voor aanvoer van organischestof zijn ook compost, stro en groenbemesters een alternatief. In dit artikel wordt aangegeven welke aanvoerbronnen het meest interessant zijn wanneer gestuurd wordt op maximale aanvoer van organischestof, gestuurd wordt op fosfaatbemesting dan wel gestuurd wordt op werkzame hoeveelheid stikstof. De keuze die gemaakt wordt, is bedrijfsspecifiek.

Minas, lastiger voor de vollegrondsgroenteteelt dan voor de akkerbouw

De beperkingen die de landbouw opgelegd krijgt door de Minas-regelgeving zijn al vaak aanleiding geweest tot verhitte discussies. Bij veel akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven zijn aanpassingen van de bemestingsstrategie nodig om aan de Minas-eindnormen te voldoen. Berekeningen op gewas- en bedrijfsniveau laten echter zien dat overschrijding van de Minas-eindnormen in de meeste gevallen voorkomen kan worden als wordt bemest volgens goede landbouwpraktijk. Deze bevinding wordt bevestigd door projecten waar bedrijven intensief zijn begeleid. Vollegrondsgroentebedrijven op droge zandgronden die gespecialiseerd zijn in de teelt van prei en in de dubbelteelt van bladgewassen zullen een grotere inspanning moeten leveren om aan Minas te voldoen. Voor dergelijke bedrijfstypen zijn creatieve oplossingen nodig om de N-inzet verder te reduceren zonder dat dit ten koste gaat van het bedrijfsrendement.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Bemestingsplan