Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Zilverschurft

Verhogen bedrijfshygiëne door middel van ozon

In deze samenvatting wordt kort ingegaan op de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden om met geozoneerd water of ozon ziekten te beheersen en kisten te ontsmetten.

Bestrijding van bewaarziekten in pootaardappelen met knoflook

SPNA en HLB hebben in het samenwerkingsverband stichting SON onderzoek uitgevoerd naar het effect van knoflookmiddelen op bewaarziekten van aardappelen. Van knoflook is bekend dat het een verdrijvend effect heeft op insecten, zoals trips en luis. Om het effect te bepalen op schimmelziekten in de bewaring van pootaardappelen en van bodemschimmels in de pootaardappelteelt werden in de jaren 2006 t/m 2008 laboratorium-, kas- en veldproeven uitgevoerd.

Op basis van de verkregen resultaten van de veldproeven en de bewaarproef moet worden geconcludeerd dat de knoflookmiddelen onder praktijkomstandigheden geen perspectief bieden voor de beheersing van bewaarziekten in aardappelen.

Combinatie pootgoedbehandeling tegen Rhizoctonia en bewaarziekten

Bij de teelt en bewaring van het zelf geteelde TBM-pootgoed vragen de huidige (nieuwe) rassen in toenemende mate om een behandeling tegen bewaarziekten. Tevens is veelal een Rhizoctonia-behandeling in het voorjaar nodig bij de zetmeelaardappelteelt. Doel van dit onderzoek was om te kijken in welke mate de Rhizoctonia-behandeling eerder en/of de behandeling tegen bewaarziekten later kan worden uitgevoerd. Wellicht kunnen de verschillende behandelingen dan in combinatie worden uitgevoerd.

Combinatie van de middelen lijkt mogelijk, als de volgorde van mengen in acht wordt genomen. Als bewaarziekten als Fusarium en zilverschurft praktisch voorkomen kunnen worden door een goede bewaartechniek, dan heeft dat de voorkeur. De behandeling tegen zowel het uitbreiden van de Fusarium-aantasting als Rhizoctonia kan dan uitgesteld worden tot in het voorjaar. Het moment in maart is dan het meest praktisch en resulteerde ook in het hoogste uitbetalingsgewicht.

Beheersing van zilverschurft

In de samenvatting van het onderzoek naar de beheersing van zilverschurft worden kort de resultaten van het onderzoek weergegeven.

Warmwaterbehandeling tegen zilverschurft in aardappelen

Zilverschurft is een schimmelziekte die bij bewaring van aardappelen ernstige aantastingen van knollen kan veroorzaken. Deze schade bestaat voor zowel poot- als consumptieaardappelen niet alleen uit het veroorzaken van extra vochtverlies, wat tot een vermindering van de opbrengst leidt, maar ook voor een verslechtering van de kwaliteit. Voor pootgoed kan dit leiden tot een minder vitaal product en in extreme gevallen een product dat niet meer kiemt. In consumptieaardappelen veroorzaakt de schimmel naast vochtverlies een cosmetisch probleem.

PPO heeft in opdracht van LNV onderzocht of het mogelijk is zilverschurft op een bedrijfszekere manier te bestrijden met behulp van een warmwaterbehandeling. Er is gezocht naar een dosis warmte welke enerzijds de schimmeldoding bewerkstelligt en anderzijds geen negatieve effecten op de kieming heeft. Deze dosis is niet gevonden, zodat een warmwaterbehandeling geen perspectief biedt op beheersing van zilverschurft.

Verbetering van de kwaliteit van TBM-pootgoed - knelpunten

De knelpunten voor de kwaliteit van TBM-pootgoed zijn onderzocht aan de hand van de monsters die de NAK voor de Stichting TBM in 1998 en 1999 heeft verzameld. Uit deze monsters bleek dat:

  • de mate waarin de knollen waren bedekt met Rhizoctonia over het algemeen laag was;
  • zilverschurft moeilijk snel aan de monsters was vast te stellen, maar uit de hoeveelheid ’slappe’ (zachte, wat verschrompelde) knollen bleek dat hiervoor meer aandacht op zijn plaats is;
  • poederschurft en gewone schurft in enkele pootgoedpartijen een probleem vormden;
  • het grootste probleem de aanwezigheid van droog- en natrot in het pootgoed vormde. In 1998 werden in 16% van de partijen en in 1999 in 24% van de partijen een of meer (deels) rotte knollen vastgesteld. In 1998 leidde dit ertoe, ondanks poten met de hand waarbij rotte knollen werden verwijderd, dat 9% van de monsters een onvoldoende stand lieten zien. In 1999 was dit, waarschijnlijk als gevolg van gunstige omstandigheden voor een vlotte opkomst, beter. Het rot werd veroorzaakt door zowel schimmels (Phytopthora, Fusarium-soorten) als bacteriën.
Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Zilverschurft