Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Roest

Ziektebestrijding wintertarwe

Bij het huidige meer wisselvallige weer zal Septoria tritici zich uitbreiden. In het ras Asano hebben we inmiddels ook gele roest aangetroffen. In dat geval een bespuiting met 1 ltr Opus Team uitvoeren.

Actuele situatie wintertarwe

In diverse percelen wintertarwe vinden we meeldauw en gele roest. Meeldauw vinden we onder andere in verzwakte tarwe van gevoelige rassen (meeldauwgevoelige rassen zijn o.a. : Apache, Patrel, Tulsa, Henrik, Premio en Tataros). Gele roest vinden we pleksgewijs in onder andere het ras Einstein (andere gele roest gevoelige rassen zijn o.a.: Carenius en Bristol) .

Zwarte roestbestrijding in Engels raaigras

Tot op heden zijn we nog geen zwarte roest tegengekomen in Engels raaigras. Controleer uw perceel voordat u spuit goed op een eventuele aantasting van zwarte roest. Wanneer u geen zwarte roest vindt, kunt u preventief spuiten met 0,5 ltr Matador per ha. Deze bespuiting na 2 tot 3 weken herhalen. Dit is vrijwel altijd de goedkoopste strategie. Blijf uw perceel dan wel controleren!

Bestrijdingsstrategie in wintertarwe

Momenteel begint in veel tarwegewassen het vlagblad te verschijnen of is dit inmiddels geheel zichtbaar. Dit betekent dat het tijdstip van de 'afrijpingsziekten'-bestrijding (T2-bespuiting) is genaderd.

Ziektenbestrijding wintertarwe

Na de afgelopen droge en redelijk warme periode hebben we nu te maken met regen en vrij koud weer. Voor met name Septoria en gele roest zijn dit ideale omstandigheden voor uitbreiding. In een aantal rassen (o.a. SW Tataros, Globus, Claire, Einstein en Residence) zien we ook al (lichte) meeldauwaantastingen en/of sporen van bruine roest.

Zwarte roestbestrijding in Engels raaigras

Op dit moment vinden we in Engels raaigras nog weinig zwarte roest. Kroonroest is in sommige rassen wel iets te vinden. Indien u enkele weken geleden een halve dosering heeft gespoten en er is geen aantasting te vinden, dan kunt u het beste eind juni de halve dosering herhalen. Indien u de volle dosering vorige keer heeft gebruikt, kunt u nu volstaan met controle van uw perceel op o.a.

Zwarte roestbestrijding in Engels raaigras

Spuit preventief een week voor het in de bloei komen van Engels raaigras tegen roest.

Ziektebestrijding in wintertarwe

Bij wintertarwe wordt veelal de eerste ziektebestrijding rondom het begin van de stengelstrekking uitgevoerd.

Ziektenbestrijding in Engels raaigras

De vroegste Engels raaigraspercelen komen in de aar. In de praktijk komen we op dit moment al kroonroest tegen. Vooral voor ziektegevoelige rassen is het advies om schimmelziekten kort voor de bloei te bestrijden. Dit kan met o.a. 0,5 ltr/ha Sphere SC (ca. € 50), 0,5-0,75 Acanto + 0,5 Tilt (ca. € 52-65), 1 ltr/ha Allegro (ca. € 57) of 1 ltr/ha Matador (ca. € 42).

Ziektebestrijding graszaad

Bij de meeste grassoorten is een bespuiting met fungicide kort voor de bloei rendabel.

Ziektebestrijding in wintertarwe

Betrek bij de ziektebestrijding in tarwe heel nadrukkelijk de resistentie van het betreffende ras.

Effect en rendement van ziektebestrijding bij resistente wintertarwerassen

Sinds enkele jaren zijn er wintertarwerassen beschikbaar met een hele goede ziekteresistentie. Deze rassen kunnen met weinig ziektebestrijding en mogelijk zelfs helemaal zonder ziektebestrijding een vergelijkbaar of zelfs beter financieel resultaat opleveren dan de huidige veel gebruikte rassen met ziektebestrijding. De resultaten van de rassenproeven geven aanleiding voor deze veronderstelling.
Het weglaten van één of meerdere bespuitingen levert uiteraard een aanzienlijke kostenbesparing op en zou de teelt van wintertarwe financieel aantrekkelijker kunnen maken. Telers zijn echter nog onvoldoende bekend met de eigenschappen van deze rassen en in de praktijk wordt bij de ziektebestrijding weinig rekening gehouden met de resistenties van een ras.

Van 2005 t/m 2007 is in opdracht van het HPA door PPO onderzoek uitgevoerd naar de beste strategie van ziektebestrijding bij resistente en minder resistente rassen. Hierbij zijn niet alleen de meeropbrengsten van ziektebestrijding in beeld gebracht, maar is er vooral ook gekeken naar de kosten en uiteindelijk het rendement van de verschillende bespuitingen.

Roestvlekken in aardappelknollen

Roestvlekken in aardappelknollen vormen bij consumptieaardappelen een probleem waar geen afdoende oplossing voor aan te geven is. Het kan zowel door virusziekten veroorzaakt zijn als fysiologisch van aard zijn.

In deze samenvatting worden resultaten van virusonderzoek van praktijkmonsters met roestsymptomen in 2005 gegeven en wordt ingegaan op de theorie van het ontstaan van calciumgebrekssymptomen en tot welke proefopzet dit geleid heeft.
De resultaten van een in 2006 uitvoerde pottenproef worden kort besproken. Kort, omdat er, evenals in de praktijk, maar weinig knollen met roestsymptomen ontstonden. In 2007 is er opnieuw een proef in potten uitgevoerd met een vergelijkbare opzet. Doel van het onderzoek was aanknopingspunten vinden voor teeltmaatregelen om roestvlekken in de praktijk te voorkomen. Dit is niet bevredigend gelukt.

Ziektenbestrijding in wintertarwe

Deze tip vraagt u de kosten en baten van een vroege ziektenbestrijding van wintertarwe goed tegen elkaar af te wegen.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Roest