Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Phytophthora

Phytophthora infestans in aardappel - een overzicht

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle aanwezige informatie over Phytophthora infestans in aardappel. Wij hopen dat u hier het komende groeiseizoen weer uw voordeel mee kunt doen.

Jaarrond bestrijdingsstrategie Phytophthora

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte. Het uitgangspunt voor de Phytophthora bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, aangevuld met curatieve maatregelen indien noodzakelijk. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte.

Aanpak Phytophthora-bestrijding aardappelen

De eerste percelen aardappelen staan boven en de loofgroei zal deze week bij de voorspelde hogere temperatuur van rond de 20 ºC razendsnel gaan. Start met de bestrijding zodra het gewas bovenkomt en er kansen zijn op infecties. Maak hierbij gebruik van beslissingsondersteunende systemen, zoals Dacom, Prophy (Agrovision), Alphi of de Kans op fax.

Opbouw van bescherming door fungiciden tegen Phytophthora

In dit onderzoeksproject werd nagegaan of opbouw van bescherming door fungiciden door meerdere bespuitingen noodzakelijk is voor een effectieve bestrijding van Phytophthora.

Uit het onderzoek is gebleken dat in zijn algemeenheid geldt dat meerdere bespuitingen tegen Phytophthora geen betere bestrijding geven dan één bespuiting voorafgaand aan de besmetting. Dit geldt zowel boven als onderin het gewas.

Werking van fungiciden tegen stammen van de klonale lijnen Green33 en Blue13

Phytophthora infestans verandert snel. In 2011 is een veldproef uitgevoerd in Lelystad, waarin de werkzaamheid van fungiciden tegen een isolaat van een nieuwe P. infestans klonale lijn Green33 en een isolaat van de gevestigde klonale lijn Blue13 is vergeleken.

Phytophthora info

De brochure Phytophthora info is de nieuwsbrief van het Masterplan Phytophthora. In deze jaarlijks uitgegeven brochure wordt o.a. informatie gegeven over de jaarrond bestrijdingsstrategie van Phytophthora in aardappel en over de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen.

Phytophthora aardappelen

Tot vorige week waren er nog niet veel infectiekansen voor Phytophthora. Bij enkele dagen vochtig en bewolkt weer kan dit snel veranderen. Controleer in deze periode uw percelen goed op eventuele zieke planten. Gezien de problemen afgelopen jaar, zijn infecties vanuit (latent) ziekte knollen dit jaar meer te verwachten.

Effectieve bestrijding van Phytophthora infestans bij minimaal fungicidengebruik met behulp van waarschuwingssystemen

De Phytophthora-populatie wordt steeds agressiever, de cyclus wordt korter en er kan een snellere uitbreiding van de epidemie optreden als niet wordt ingegrepen. Bestrijding van Phytophthora in de teelt van aardappelen vraagt daardoor steeds meer aandacht.
In dit meerjarige onderzoeksproject worden bestrijdingsstrategieën ontworpen die Phytophthora en Alternaria goed bestrijden én weinig milieubelasting geven én bedrijfseconomisch aantrekkelijk zijn.

In 2009 is het aantal kritieke perioden beperkt gebleven. Het aantal bespuitingen en de doseringen konden daardoor in een aantal strategieën in deze proeven laag blijven. Dit leidde tot lange spuitintervallen, zonder dat dat resulteerde in aantasting door Phytophthora.
In 2010 bleek nogmaals, zowel voor de commerciële waarschuwingsystemen als voor de onderzoeksmodules, dat er flinke besparingen konden worden behaald ten opzichte van een strategie die uit gaat van wekelijkse bespuitingen.

Knolphytophthora en spuiten over ruggen

Effectieve bestrijding van knolphytophthora moet in het groeiseizoen plaatsvinden. De keuze van de middelen (knolbeschermend) en een goede timing van de bespuitingen tegen Phytophthora in het loof (vóór een kritieke periode) hebben een groot effect op knolbescherming. Daar hoort ook tijdig doodspuiten bij.

Knolphytophthora dreigt overal

Er zijn consumptiepercelen met erg lage onderwatergewichten en nog veel groen loof. Veel licht en koele nachten zijn nodig om het onderwatergewicht op die percelen te laten stijgen tot een enigszins acceptabel kwaliteitsniveau. Doodspuiten kan om die reden eigenlijk nog niet.

Knolphytophthora en rooien

Rooi onder droge omstandigheden. Onder natte omstandigheden kunnen knollen tijdens het rooien alsnog door Phytophthora besmet raken.

Knolphytophthora en loofdoding

Een paar aangetaste Phytophthorablaadjes per m2 kunnen bij regen al tot veel problemen met knolaantasting leiden. Daarom is het advies om bij chemische loofdoding als sporulerende Phytophthora aanwezig is, onder natte omstandigheden de direct sporendodende middelen 0,2 l Ranman of 0,4 l Shirlan per hectare bij te voegen.

Primaire haarden en eerste aantastingen door Phytophthora infestans

In de periode 1998 t/m 2005 zijn in totaal 184 aardappelpercelen met primaire haarden bezocht, waarbij de meest waarschijnlijke oorzaak van de infectiehaard werd vastgesteld.

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat al zeer vroeg in het groeiseizoen, soms al in de eerste week na opkomst, infecties kunnen ontstaan als de weersomstandigheden gunstig zijn. Wachten met de eerste bespuiting als een kritieke periode wordt voorspeld is onverantwoord, ongeacht het gewasstadium. Een ander interessant resultaat van het project was het onverminderde belang van latent geïnfecteerde poters als bron van infectie.

Effect van verlaagde doseringen op de effectiviteit van fungiciden tegen Phytophthora

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat bij de bescherming van het aardappelloof de dosering van het preventieve contactmiddel Shirlan kan worden aangepast aan de resistentie van het aardappelras. Om de effectiviteit van meerdere fungiciden in verlaagde doseringen te testen, startte in 2007 een driejarig onderzoeksproject op 2 locaties.
Door onverwachte weersveranderingen of door het niet tijdig kunnen spuiten is een preventieve bestrijding soms onmogelijk. In voorkomende gevallen is het nodig een curatieve of soms zelfs een eradicatieve (stop)bespuiting uit te voeren. Als onderdeel van dit onderzoek werd in 2009 deze werking van verschillende fungiciden of fungicidencombinaties onderzocht in een pottenproef.

Uit het onderzoek blijkt dat verlaging van de dosering ook bij andere middelen dan Shirlan soms mogelijk is. Een adviesdosering per ras is op basis van het beperkt aantal uitgevoerde proeven moeilijk te geven.
Van diverse middelen is de curatieve en ericidatieve (stop)werking bepaald. Indien al mogelijk worden de gegevens opgenomen in de middelentabel.

Voorkómen van knolaantasting door Phytophthora infestans

Vooral in drogere grond kunnen sporen van Phytophthora langere tijd overleven. Naarmate knollen zwaarder beschadigd zijn neemt de kans op infectie snel toe. Voorkom dus rooibeschadiging.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Phytophthora