Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Meeldauw

Beheersing van valse meeldauw in uien

In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.

Hierbij worden de volgende zwaartepunten in het onderzoek onderscheiden:

  • biotoets met eerstejaars plantuien van veldproef bolbesmetting 2010 in februari 2011;
  • voorkomen van systemische aantasting door een chemische/biologische behandeling na het uitplanten van eerste jaarsplantuien;
  • onderzoek naar het infectieproces van eerstejaars plantuien en specifiek de transmissie van valse meeldauw naar de bol en hoe dat te onderbreken;
  • nader onderzoek naar de combinatie van warmte/vocht behandelingen van plantuitjes i.s.m. het bedrijfsleven (RuVoMa);
  • nader onderzoek naar de effectiviteit van loofbranden gericht op een goede timing van de behandeling;
  • timing van loofbranden op basis van het verspreidingsmodel;
  • testen (validatie) verspreidingsmodel valse meeldauw onder praktijkomstandigheden;
  • doorontwikkelen PCR-methode met nadruk op analyse van mengmonsters;
  • afhankelijk van de resultaten een survey opzetten naar de vorming van oösporen in praktijkvelden.

Middelentabel bestrijding schimmelziekten in de uienteelt

In dit overzicht wordt de werking weergegeven van diverse beschikbare gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmelziekten in de uienteelt.

Schimmelbestrijding zaaiuien

De ziektebestrijding in uien blijft aandacht vragen. Hoelang is ziektebestrijding zinvol, is dan een veelgestelde vraag. Tot 4 weken voor de oogst is het zinvol valse meeldauw te blijven bestrijden. Een eventuele infectie in de tussentijd zal geen schade meer doen. Voor bladvlekken ligt dit anders, aangezien deze ziekte zich vooral in een gestreken gewas snel kan uitbreiden.

Schimmelbestrijding uien

Een preventieve bescherming tegen valse meeldauw kan plaatsvinden met o.a. 2,75 kg mancozeb (oude etiket) of 2,5 kg Acrobat in een interval van 4-7 dagen. Bij de huidige snelle groei geeft een bespuiting een maximale preventieve beschermingsduur van ca. 5 dagen! Combineer dit bij de vroegste percelen zaaiuien met een middel tegen bladvlekkenzieke. In deze fase kan dat met o.a.

Nut en noodzaak ziektebestrijding uien na strijken

De uien beginnen te strijken. Wanneer de uien volledig gestreken zijn is het niet langer zinvol om tegen valse meeldauw te spuiten. Valse meeldauw heeft een incubatietijd van ongeveer 14 dagen.

Actuele situatie wintertarwe

In diverse percelen wintertarwe vinden we meeldauw en gele roest. Meeldauw vinden we onder andere in verzwakte tarwe van gevoelige rassen (meeldauwgevoelige rassen zijn o.a. : Apache, Patrel, Tulsa, Henrik, Premio en Tataros). Gele roest vinden we pleksgewijs in onder andere het ras Einstein (andere gele roest gevoelige rassen zijn o.a.: Carenius en Bristol) .

Ziektebestrijding wintertarwe

In de rassen Premio en Hekto komen we soms nogal wat meeldauw tegen. Is dat het geval, voeg dan Mildin of Corbel met Flexity toe bij het kortspuiten.

Bladschimmels in bieten

De bladschimmelwaarschuwingsdienst van het IRS heeft voor geheel Zuidwest-Nederland een waarschuwing uitgegeven.

Uien beschermen tegen valse meeldauw

Veel percelen uien hebben op dit moment een sterke loofontwikkeling. Bij dauwvorming blijven de uienpijpen daarbij steeds langer nat. Valse meeldauw krijgt dan meer infectiekansen.

Inspecteer tweedejaars plantuien op valse meeldauw

De afgelopen dagen is het valse meeldauw-weer geweest. Systemische infectie vanuit tweedejaars plantuien kon daardoor naar buiten komen. Indien de plantuien niet gekookt en nog niet beschermd zijn, inspecteer dan het veld op aantasting en neem desnoods maatregelen.

Bestrijdingsstrategie in wintertarwe

Momenteel begint in veel tarwegewassen het vlagblad te verschijnen of is dit inmiddels geheel zichtbaar. Dit betekent dat het tijdstip van de 'afrijpingsziekten'-bestrijding (T2-bespuiting) is genaderd.

Ziektenbestrijding wintertarwe

Na de afgelopen droge en redelijk warme periode hebben we nu te maken met regen en vrij koud weer. Voor met name Septoria en gele roest zijn dit ideale omstandigheden voor uitbreiding. In een aantal rassen (o.a. SW Tataros, Globus, Claire, Einstein en Residence) zien we ook al (lichte) meeldauwaantastingen en/of sporen van bruine roest.

Meeldauw in wintergranen

We treffen op dit moment vooral in de vroeg gezaaide wintertarwe en wintergerst meeldauw aan. Dit zijn vaak ook percelen waarop nu kortgespoten moet worden. Treft u vanaf stadium F6 op de bovenste bladeren meeldauw aan, dan is een bestrijding noodzakelijk. U kunt bij het kortspuiten eventueel 0,5-0,75 ltr Mildin per ha toevoegen. Bij een zware bezetting de hoogste dosering gebruiken.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Meeldauw