Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Erwinia

Erwinia: veldproef teeltvervroeging

Het doel van de proef was om na te gaan of een vervroeging van de teelt, en daardoor een eerder tijdstip van loofvernietiging, zou kunnen leiden tot minder Erwinia. En daarnaast of er door het langer uitstellen van het rooien, mogelijk gemaakt door teeltvervroeging, ook minder kans op verspreiding van de besmetting zou zijn.

Uit de resultaten kunnen de volgende conslusies worden getrokken:

Erwinia: Nacontrole “Kapjesmethode” versus “Vacuümverrijkingsmethode”

In het verleden werd de Erwinia-besmetting van een partij aardappelknollen bepaald aan de hand van de besmetting van de naveleinden. Tijdens de projecten “Bacterievrije pootgoedteelt” en “Deltaplan Erwinia” werd duidelijk dat knollen ook besmet kunnen zijn in andere delen van de knol, m.n. de schil, zonder dat er sprake is van een besmetting van het naveleind. Een analyse op alleen de naveleinden zal dus veelal een onderschatting geven van de werkelijke besmetting. Tijdens het Deltaplan Erwinia is een andere methode ontwikkeld, waarbij de hele knol wordt gebruikt.

Erwinia: Effect van minerale olie op loofbesmettingen

Uit het onderzoek dat in het kader van het Deltaplan Erwinia gedaan is naar de verspreiding van Erwinia, is geconcludeerd dat Erwinia vanuit zieke planten via de lucht verspreid kan worden naar schone planten (zie Eindrapport Deltaplan Erwinia, 2012). Dat gebeurt mogelijk door insecten. Tijdens de telervergaderingen van november 2012, waarin de resultaten van het Deltaplan werden gepresenteerd, kwam regelmatig de vraag naar voren wat het effect is van bespuitingen met minerale olie op deze verspreiding van Erwinia.

Deltaplan Erwinia deel C - pootaardappelen

Het Deltaplan Erwinia (Deel C – Pootaardappelen) is een vervolg op het project 'Bacterievrije pootgoedteelt - een uitdaging!'. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de Erwinia-problemen in de pootgoedteelt en uiteindelijk te komen tot een reductie van de economische schade met 50%.

Uit het onderzoek (2009-2012) blijkt dat er bij vrijwel elk onderdeel van de teeltcyclus van pootaardappelen risicovolle handelingen vallen aan te wijzen die tot verergering van het probleem leiden. Na vier jaar onderzoek is de conclusie dat er, om de ten doel gestelde reductie van 50% reductie te realiseren, een samenhangend pakket aan maatregelen nodig is. Daarvoor wordt een aantal aanbevelingen gedaan.

Presentatie Deltaplan Erwinia Telersbijeenkomsten november 2012

Gedurende de maand november is door de onderzoekers van het Deltaplan Erwinia (Deel C - Pootaardappelen) een presentatie gehouden op een aantal bijeenkomsten van telers en andere belangstellenden over heel Nederland. De inhoud van de presentatie is te vinden in bijgevoegd bestand.

Ziekzoeker in pootaardappelen

Virus- en bacterieziekten vormen één van de grootste problemen in de pootaardappelteelt. De huidige detectie van ziek pootgoed vindt plaats door menselijke selecteurs. Veel schade ontstaat doordat de ziekte niet in een vroeg stadium wordt ontdekt. Daarom bestaat er de behoefte aan een snelle en adequate ziektedetectie.
Dit onderzoek was met name gericht op het vinden van de meest geschikte opnametechniek voor het ziekzoeken, waarmee een eenduidig onderscheid te maken is tussen zieke en niet-zieke planten. Een belangrijk accent lag op het vroegtijdig herkennen van zieke planten. De nieuwe technologieën hebben vooral meerwaarde als het herkennen mogelijk wordt voordat de symptomen door het menselijk oog waarneembaar zijn.

Op basis van de meetresultaten en discussies in de klankbordgroep kan geconcludeerd worden dat de technieken nog niet rijp zijn om naar de praktijk te brengen. Nader onderzoek is nodig.

Nieuwsbrief Erwinia verschenen

De laatste nieuwsbrief (april 2012) van het Deltaplan Erwinia is verschenen.

Erwinia: voorkomen is beter ...

Het Deltaplan Erwinia (deel c) is z'n vierde en laatste jaar ingegaan. De gevonden resultaten geven een steeds beter beeld van de oorzaken en gevolgen van Erwinia in de pootaardappelteelt. Vast staat dat het verminderen van Erwinia-problemen niet zal lukken via enkele 'simpele' maatregelen.

Bacterievrije pootgoedteelt, een uitdaging! - eindrapportage

Het doel van het in 2005 gestarte, vierjarige project 'Bacterievrije pootgoedteelt - een uitdaging!' was om meer inzicht te krijgen in en beheersen van de Erwinia-problemen in de pootgoedteelt en het meetbaar en inzetbaar maken van de resultaten van het onderzoek voor de praktijk.

Na vier jaar onderzoek is de conclusie dat er, via gerichte experimenten, vooral inzicht is verkregen in verschillende factoren die de problematiek bepalen. Concrete oplossingen zijn veelal nog niet gevonden.

Deltaplan Erwinia

Deze pagina gaat dieper in op het initiatief Deltaplan Erwinia (2009-2012) en het hieraan voorafgaande initiatief Bacterievrije pootgoedteelt - Een uitdaging! (2005-2008).

Laat pootgoed bij het poten niet natregenen; neem zeil mee

Bacterieziek is vooral een mechanisatieziekte. Bij het poten kan onder vochtige, natte omstandigheden versmering -onderlinge besmetting- optreden. Vooral de wonden van afgebroken kiemen zijn ideaal voor versmering. Voorkom het nat worden van de poters in de pootmachine en ook op de kieper bij het vullen van de pootmachine.

Droog een afgekiemde partij zo snel mogelijk

In deze tip wordt kort ingegaan op het voorkomen van bacterieziek in pootaardappelen.

Voorkom kieming om uitbreiding bacterieziek te voorkomen

Deze tip wijst nog eens op het belang van het voorkomen van kieming van pootgoed tijdens de bewaring.

Voorkom virus- en bacterieverspreiding in uw aardappelpootgoed

Deze tip wijst u op mogelijheden om virus- en bacterieverspreiding tegen te gaan.

Op weg naar een Erwinia-vrije pootgoedteelt

De laatste jaren zijn er toenemende problemen in de pootaardappelteelt met de bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot, veroorzaakt door Erwinia’s. Een dieptepunt was 2003, toen 15,8% van het areaal pootgoed door de NAK werd verlaagd vanwege bacterieziek (Erwinia), waarvan 4% afgekeurd. In 2005 was de schade nog groter en werd 20,6% verlaagd, waarvan 5% afgekeurd. De toename van het areaal verlaagd in 2005 is vrijwel geheel toe te schrijven aan de verlagingen in de klasse E2, die vanaf dit jaar weer onderdeel uitmaakt van het afkapschema.

De zorg over de toename van het Erwinia-probleem heeft geleid tot een onderzoeksproject "Bacterievrije pootgoedteelt – een uitdaging", dat gestart is in 2004. Dit project is een initiatief van en wordt gefinancierd door LTO Nederland, HPA, NAO, Agrico, Averis, HZPC, Meijer, Van Rijn en de NAK, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Europese Unie en de provincie Flevoland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door HZPC Research (Metslawier) en Plant Research International (Wageningen). De verschillende handelshuizen en de NAK zijn nauw bij de uitvoering betrokken.

Het project beoogt meer inzicht te krijgen in de wijze waarop pootgoed besmet raakt, en effectieve strategieën te ontwikkelen waarmee de problemen beheerst kunnen worden. In dit artikel wordt kort ingegaan op de huidige stand van kennis over bacterieziekten veroorzaakt door Erwinia’s. Tevens wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van de enquête die in 2004 gehouden is onder een groot aantal pootgoedtelers, ter voorbereiding van het project. Verder wordt de inhoud van het project beschreven en worden de eerste resultaten vermeld.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Erwinia