Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Bladvlekkenziekten

Onderzoek naar effectieve chemische bestrijding van bladvlekkenziekte en koprot en naar voorspelling van koprot in uien

In de periode 1988-1993 zijn kas- en veldproeven met uien uitgevoerd waarin het effect is nagegaan van diverse fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot. In een aantal proeven is bovendien onderzocht of de werkingsduur van vier middelen verschilde door ze te vergelijken in een 7-daags en in een 14-daags spuitschema. Daarnaast is onderzoek verricht naar het verband tussen de aanwezigheid van Botrytis allii in bladtoppen gedurende het groeiseizoen en het uiteindelijk percentage koprot in bewaring.

Onderzoek naar een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in zaaiuien

In de periode 1988-1992 is te Lelystad nagegaan of twee modellen voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in zaaiuien onder Nederlandse omstandigheden toepasbaar zijn. De modellen, die gebruik maken van metingen van het micro-klimaat in het gewas, bleken in combinatie toegepast, het aantal bespuitingen met de helft te reduceren zonder opbrengstderving. Gezien de kosten en de baten van een dergelijk systeem zal toepassing als regio-advies nader onderzocht moeten worden.

Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte in zaai- en plantuien en het neveneffect hiervan op koprot

Door middel van proeven in de periode 1988-1993 is nagegaan wat het effect is van diverse (combinaties van) fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot. Hierbij zijn behalve reeds toegelaten middelen ook niet toegelaten middelen betrokken. Een drietal middelen bleek gelijkwaardig aan of beter dan het wekelijkse spuitschema waarbij chloorthalonil/maneb en vinchlozolin/maneb werden afgewisseld. Uit onderzoek naar het spuitinterval bleek een 14-daags spuitschema even of minder effectief dan een 7-daags spuitschema.

Middelentabel bestrijding schimmelziekten in de uienteelt

In dit overzicht wordt de werking weergegeven van diverse beschikbare gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmelziekten in de uienteelt.

Ziektebestrijding in wintertarwe

In de periode 2006 t/m 2012 is er door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Lelystad (PPO-agv) in opdracht van de Stichting prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve onderzoek uitgevoerd naar de optimale ziektenbestrijdingsstrategie in wintertarwe. Daarnaast werd in enkele jaren ook aandacht besteed aan andere actuele zaken bij tarwe, zoals een optimale N-bemesting, voor- en nadelen van precisiezaaien en de toepassing van verschillende groeiregulatoren.

Schimmelbestrijding zaaiuien

De ziektebestrijding in uien blijft aandacht vragen. Hoelang is ziektebestrijding zinvol, is dan een veelgestelde vraag. Tot 4 weken voor de oogst is het zinvol valse meeldauw te blijven bestrijden. Een eventuele infectie in de tussentijd zal geen schade meer doen. Voor bladvlekken ligt dit anders, aangezien deze ziekte zich vooral in een gestreken gewas snel kan uitbreiden.

Ziekteontwikkeling in zomergranen

Door de hoge temperaturen van de laatste dagen worden in de zomergerst bladvlekken en netvlekken zichtbaar. Hebt u samen met de onkruidbestrijding nog niets tegen ziekte gespoten, controleer dan uw percelen op bladvlekken en/of netvlekken. Treft u blad- of netvlekken aan, voer dan een bespuiting uit met 0,6 ltr Aviator of 0,6 ltr Skyway of 0,75 ltr Fandango of 0.75 Venture.

Ziektebestrijding wintertarwe

In de rassen Premio en Hekto komen we soms nogal wat meeldauw tegen. Is dat het geval, voeg dan Mildin of Corbel met Flexity toe bij het kortspuiten.

Wanneer stoppen met schimmelbestrijding zaaiuien?

Het moment om te stoppen met de schimmelbestrijding in zaaiuien wordt bepaald door de mate van afsterving van het gewas, ziektedruk in het perceel en veiligheidstermijn van de middelen.

Bladschimmels in bieten

De bladschimmelwaarschuwingsdienst van het IRS heeft voor geheel Zuidwest-Nederland een waarschuwing uitgegeven.

Bestrijdingsstrategie in wintertarwe

Momenteel begint in veel tarwegewassen het vlagblad te verschijnen of is dit inmiddels geheel zichtbaar. Dit betekent dat het tijdstip van de 'afrijpingsziekten'-bestrijding (T2-bespuiting) is genaderd.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Bladvlekkenziekten