Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Wortellesieaaltjes

Energiekompas voor de Veenkoloniën

Dit project richtte zich op de ontwikkeling van teeltsystemen die economisch, ecologisch, energetisch en sociaal duurzaam zijn voor de veenkoloniale zand- en dalgronden. Maximale biomassa- en energie-efficiëntie wordt gekoppeld aan minimale emissie en maximaal economisch rendement binnen de sociale kaders. Op deze manier kan de landbouw een bijdrage gaan leveren aan milieudoelstellingen van de nationale overheid op terrein van broeikasgasemissie, toename van het gebruik van biotransportbrandstoffen en verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in Nederland.

Aaltjesmanagement in de akkerbouw - advies voor de beheersing

In dit deel van de handleiding aaltjesmanagement in de akkerbouw worden per aaltjessoort praktische en toepasbare maatregelen beschreven voor een maximale beheersing.

Aaltjesmanagement in de akkerbouw - achtergronden

Dit hoofdstuk van de handleiding 'Aaltjesmanagement in de akkerbouw' beschrijft de belangrijkste aaltjes die in de akkerbouwgewassen en akkerbouwmatig geteelde groentegewassen schade veroorzaken.

Effect van hennep op de populatiedichtheid van het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans)

In 2009 is in opdracht van Hempflax Agro BV en het Productschap Akkerbouw (PA) onderzoek gedaan naar het effect van hennep op de populatiedichtheid van Pratylenchus penetrans. De vraag hierbij was of de nu gebruikelijke, kortere teeltduur van dit gewas (zaai in mei en oogst in augustus in plaats van oogst in oktober) van invloed is op de vermeerdering van deze aaltjes.

Op basis van deze éénjarige proef lijkt hennep ook bij kortere teeltduur een (heel) goede waardplant te zijn voor Pratylenchus penetrans. Hennep zelf lijkt niet gevoelig voor schade.

'Rode lampen' beheersing aaltjes

De 'rode lampen' zijn een reeks van elf folders over problemen met aaltjes en de beheersing ervan. De rode lampen waarschuwen telers voor schadelijke effecten en financiële risico’s bij te hoge aantallen aaltjes.Met deze folders wil het Productschap Akkerbouw de beheersing van aaltjes via eenduidige informatieverstrekking verbeteren.

Werking van Japanse haver is niet vergelijkbaar met Tagetes

Japanse haver is geen waardplant voor het wortellesiaaltje Pratylenchus penetrans. Dat wil zeggen dat het telen van dit gewas hetzelfde effect op de aaltjes heeft als een zwarte braak: alleen natuurlijke afname.

Wees alert op opkomstproblemen

Rond de opkomst en bij het sluiten van gewassen zijn aaltjesaantastingen goed waarneembaar. Vaak is de vertraging in opkomst en groei slechts tijdelijk te zien. Deze verschijnselen worden nogal eens afgedaan als structuurproblemen, zeker wanneer bij een beginnende besmetting het oppervlak met groeiachterstand nog beperkt is en de plek er met twee weken weer uitgroeit.

Waardplantgeschiktheid en schaderelatie van cichorei voor wortellesie-, wortelknobbel- en trichodoride aaltjes

Op de zuidoostelijke en noordoostelijke zandgronden wordt de laatste jaren cichorei geteeld. Op deze gronden komen echter veel percelen voor met een (hoge) besmetting met diverse schadelijke aaltjes. Tot de belangrijkste aaltjes op zandgronden behoren het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi), het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) en het Trichodoride aaltje Paratrichodorus pachydermus. In dit onderzoek is nagegaan wat de waardplantstatus en de schadegevoeligheid van cichorei voor deze aaltjes is.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat cichorei een matige tot slechte waard is voor de onderzochte aaltjes. Cichorei is een slechte waard voor Meloidogyne chitwoodi en Trichodorus primitivus en een slechte tot matige waard voor P. pachydermus en P. penetrans.
Cichorei is gevoelig voor schade veroorzaakt door P. penetrans. Op matig tot zwaar besmette percelen kan de inulineproductie achter blijven, met een lager saldo als gevolg.

Nieuwe website: www.aaltjesschema.nl

Wilt u meer weten over aaltjes die voor planten schadelijk zijn, dan bent u op www.aaltjesschema.nl  op de goede plek.

Wees alert op opkomstproblemen

In deze tip wordt kort ingegaan op opkomstproblemen als gevolg van aaltjesaantastingen

Financiële gevolgen van een aaltjesbesmetting

Op dit moment is er niet meer dan een globale inschatting van de financiële consequenties van een aantasting door plantparasitaire aaltjes. Het Productschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing PPO-agv opdracht gegeven om aan de hand van een aantal voorbeeldbedrijven de gevolgen van een aaltjesbesmetting systematisch in kaart te brengen en via bedrijfseconomische berekeningen tot een objectieve schadebepaling te komen.

Groenbemesters en Pratylenchus in een bouwplan met zetmeelaardappelen

Het wortellessieaaltje P. penetrans vermeerdert op veel gewassen, waaronder aardappel en graan. Suikerbiet is een slechte waard voor dit aaltje. De meeste groenbemesters zijn een goede waard.

In opdracht van het HPA is onderzoek verricht naar de effecten van groenbemesters op het aaltje en de opbrengst van de aardappels het volgende teeltjaar. De vraag is welke groenbemester het best geteeld kan worden na granen, als voorvrucht van zetmeelaardappelen. Het gaat dan om de aaltjesvermeerdering, maar ook om het positieve effect van groenbemesters op de structuur en organische stof, en daardoor op de aardappelopbrengst. Tevens is onderzocht welk graangewas, wintertarwe of zomergerst, het aaltje het minst vermeerdert.

Zomergerst bleek een betere voorvrucht voor aardappel te zijn dan wintertarwe, doordat de aaltjespopulatie na gerst lager was. Tijdens zwarte braak daalde de wortellesieaaltjespopulatie, wat een positief effect had op de aardappelopbrengst.

Wortellesieaaltje - waardplantgeschiktheid belangrijkste akkerbouw-, vollegrondsgroente- en groenbemestingsgewassen

PPO is in 1998 gestart met veldonderzoek, aangevuld met potproeven, om de waardplantstatus van de belangrijkste gewassen opnieuw vast te stellen. In een tabel zijn de resultaten per 2001 weergegeven.

Tagetes als grondontsmetter ter bestrijding van wortellesieaaltjes

Deze brochure geeft de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden van Tagetes weer en is bedoeld als steun voor een zinvolle en geslaagde toepassing van Tagetes in de praktijk.
Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Wortellesieaaltjes