Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Vrijlevende aaltjes

Beheersing van vrijlevende aaltjes (Trichodoriden)

In dit project hebben PPO en HLB onderzocht of het Trichodoride-aaltje Paratrichodorus pachydermus op dalgrond in een bouwplan met zetmeelaardappelen, suikerbieten en zomergerst door een combinatie van verschillende teeltmaatregelen beheerst kan worden. In dit onderzoek bleek de besmetting met P. pachydermus de hele onderzoeksperiode laag te zijn, ondanks de teelt van drie goede waardplanten in dit bouwplan voor dit aaltje. Chemische grondontsmetting heeft, ook bij de lage besmettingen van slechts enkele tientallen aaltjes per 100 ml grond, toch drie jaar geleid tot (kleine) verlaging van de  besmetting van P. pachydermus. Bij de drie gewassen in het bouwplan heeft chemische grondontsmetting in dit onderzoek de opbrengsten echter niet verhoogd. Mogelijk komt dat doordat P. pachydermus door het droge weer (in het voorjaar) in de onderzoeksperiode weinig schade heeft veroorzaakt. In dit onderzoek was gebruik van granulaten en van compost bij zetmeelaardappelen niet rendabel. Ook de toepassing van een granulaat bij het zaaien van de suikerbieten was in dit onderzoek niet rendabel.

Uit onderzoek met T. primitivus bleek dat het officiële resistentiecijfer voor kringerigheid niet voor alle rassen opgaat als andere Trichodoride-soorten dan P. pachydermus het tabaksratelvirus overbrengen. Het is daarom noodzakelijk dat de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid wordt onderzocht met de vier Trichodoride-aaltjes die in Nederland het meest voorkomen: Trichodorus similis, Trichodorus primitivus, Paratrichodorus teres en Paratrichodorus pachydermus.

Schadeonderzoek met het aaltje Trichodorus similis

Het vrijlevende wortelaaltje Trichodorus similis komt op zandgronden en lichte zavelgronden voor. In de praktijk blijkt dat dit aaltje bij een aantal belangrijke gewassen schade kan veroorzaken, maar betrouwbare onderzoeksinformatie over opbrengstverliezen en mogelijke schadedrempels ontbreekt meestal.

Het PPO-agv heeft schadeonderzoek met dit aaltje uitgevoerd bij waspeen, schorseneer, aardappel en suikerbiet. Uit dit onderzoek bleek dat consumptieaardappel en schorseneer schadegevoelig zijn voor dit aaltje, dat suikerbiet weinig schadegevoelig is en dat waspeen niet schadegevoelig is. Daarnaast is de waardplantstatus van de vier genoemde gewassen voor dit aaltje bepaald. Aardappel en suikerbiet zijn een goede waardplant voor T. similis, schorseneer is een matige waardplant en waspeen is een vrij slechte waardplant voor dit aaltje.

Aaltjesmanagement in de akkerbouw - advies voor de beheersing

In dit deel van de handleiding aaltjesmanagement in de akkerbouw worden per aaltjessoort praktische en toepasbare maatregelen beschreven voor een maximale beheersing.

Aaltjesmanagement in de akkerbouw - achtergronden

Dit hoofdstuk van de handleiding 'Aaltjesmanagement in de akkerbouw' beschrijft de belangrijkste aaltjes die in de akkerbouwgewassen en akkerbouwmatig geteelde groentegewassen schade veroorzaken.

Geef uw pootgoed een warme start

Koude, vochtige grond is ideaal voor de Trichodoride aaltjes. Ze bevinden zich dan in de bovenste laag van de grond, waar ze zich te goed doen aan de uitlopers van het pootgoed. Onregelmatige opkomst en plantuitval is het gevolg.

'Rode lampen' beheersing aaltjes

De 'rode lampen' zijn een reeks van elf folders over problemen met aaltjes en de beheersing ervan. De rode lampen waarschuwen telers voor schadelijke effecten en financiële risico’s bij te hoge aantallen aaltjes.Met deze folders wil het Productschap Akkerbouw de beheersing van aaltjes via eenduidige informatieverstrekking verbeteren.

Wees alert op opkomstproblemen

Rond de opkomst en bij het sluiten van gewassen zijn aaltjesaantastingen goed waarneembaar. Vaak is de vertraging in opkomst en groei slechts tijdelijk te zien. Deze verschijnselen worden nogal eens afgedaan als structuurproblemen, zeker wanneer bij een beginnende besmetting het oppervlak met groeiachterstand nog beperkt is en de plek er met twee weken weer uitgroeit.

Controleer uw ingeschuurde product

Met het rooien van de aardappelen zijn de aaltjesproblemen niet voorbij. Met name (bedrieglijke) maïswortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi en M. fallax) , stengelaaltjes (Ditylenchus dipcasi) en het door vrijlevende wortelaaltjes (Trichodorus en Paratrichodorus) overgebrachte tabaksratelvirus gaan met de knollen mee de schuur in.

Waardplantgeschiktheid en schaderelatie van cichorei voor wortellesie-, wortelknobbel- en trichodoride aaltjes

Op de zuidoostelijke en noordoostelijke zandgronden wordt de laatste jaren cichorei geteeld. Op deze gronden komen echter veel percelen voor met een (hoge) besmetting met diverse schadelijke aaltjes. Tot de belangrijkste aaltjes op zandgronden behoren het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi), het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) en het Trichodoride aaltje Paratrichodorus pachydermus. In dit onderzoek is nagegaan wat de waardplantstatus en de schadegevoeligheid van cichorei voor deze aaltjes is.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat cichorei een matige tot slechte waard is voor de onderzochte aaltjes. Cichorei is een slechte waard voor Meloidogyne chitwoodi en Trichodorus primitivus en een slechte tot matige waard voor P. pachydermus en P. penetrans.
Cichorei is gevoelig voor schade veroorzaakt door P. penetrans. Op matig tot zwaar besmette percelen kan de inulineproductie achter blijven, met een lager saldo als gevolg.

Schadewijzer vrijlevende en wortelknobbelaaltjes in de akkerbouw

Deze brochure geeft u richtlijnen voor het inschatten van schaderisico's door aanwezigheid van vrijlevende en wortelknobbelaaltjes.

Nieuwe website: www.aaltjesschema.nl

Wilt u meer weten over aaltjes die voor planten schadelijk zijn, dan bent u op www.aaltjesschema.nl  op de goede plek.

Trichodorus aaltjes te herkennen in aardappelen

Trichodorus aaltjes zijn nu goed te zien in aardappelen. Het verschil tussen Trichodorus schade en Rhizoctonia wordt uitgelegd

Wees alert op opkomstproblemen

In deze tip wordt kort ingegaan op opkomstproblemen als gevolg van aaltjesaantastingen

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Vrijlevende aaltjes