Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Techniek

Kistenreiniger en aardappelcysteaaltjes

Eén van de verspreidingsmogelijkheden van quarantaineorganismen is fust (aardappelkisten, groentekisten). Dit geldt ook voor o.a. aardappelcysteaaltjes (Globodera rostochiensis en G. pallida).
In het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing is een door Agro Proces Techniek ontwikkelde kistenreiniger op basis van geözoneerd water en ozon getest.

Uit het uitgevoerde onderzoek bleek dat er geen enkel effect van de ozonbehandeling was op de cystinhoud van G. pallida. Omdat er geen doding van G. pallida was, kan van de kistenreiniger in zijn huidige vorm ook geen adequate ontsmetting worden verwacht tegen de andere quarantaineaaltjes Meloidogyne chitwoodi en Ditylenchus dipsaci.

Aaltjes en groenbemesters

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van diverse groenbemesters bij aaltjesbeheersing. Het aaltjesschema en teeltkundige aspecten worden beschreven. Stilgestaan wordt bij de omgang met mengbesmettingen van aaltjes.

Aaltjesmanagement in de akkerbouw - hoe en wanneer een grondmonster nemen

In het Actieplan Aaltjesbeheersing is vastgesteld dat het juist in het kader van het beheersen van de aaltjesproblematiek erg belangrijk is dat u weet wat er leeft en speelt in uw bodem en gewassen. Daarom in dit hoofdstuk van de handleiding in het kort de belangrijkste zaken en informatie om u te helpen bij uw keuzes en afwegingen met betrekking tot het (laten) bemonsteren op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes. De ontwikkelingen rondom bemonsteringstechnieken zijn volop in beweging.

Aaltjesmanagement in de akkerbouw - achtergronden beheersing en bestrijding aaltjes

In dit deel van de handleiding worden de achtergronden van aaltjesbeheersing uitgewerkt.

Aaltjesmanagement in de akkerbouw - preventie: aaltjes van het erf houden

Naast het beheersen van aaltjes door teeltmaatregelen zijn er ook maatregelen die preventief werken. In dit deel van de handleiding worden diverse maatregelen kort behandeld.

Aaltjesmanagement in de akkerbouw - advies voor de beheersing

In dit deel van de handleiding aaltjesmanagement in de akkerbouw worden per aaltjessoort praktische en toepasbare maatregelen beschreven voor een maximale beheersing.

Rendabele inzet van granulaat in aardappelen?

Wanneer er aaltjes op een perceel zitten, lijkt het goed daartegen iets te ondernemen, zoals de toepassing van een granulaat. Houdt echter goed in de gaten dat de toepassing niet alleen in het voorjaar zichtbaar is, maar ook na de oogst in de portemonnee. Rijentoepassingen zijn zelden rendabel, tegen welk aaltje, in welk gewas dan ook.

Effect van granulaten op de aardappelcultivar Karnico en de populatiedynamica van G. pallida op dalgrond

In 2007 is in een veldproef het effect getoetst van drie doseringen en twee toepassingen van Vydate op de populatiedynamica van het aardappelcysteaaltje Globodera pallida en de opbrengst en kwaliteit van het matig resistente aardappelras Karnico op dalgrond.

De G. pallida-besmetting verminderde in deze proef de gemiddelde knolopbrengst, uitgedrukt in veld- en uitbetalingsgewicht, niet. De behandelingen met Vydate hadden evenmin effect op de gemiddelde knolopbrengsten. Het onderwatergewicht werd op alle veldjes, behalve die waar de 10 kg/ha rijenbehandeling was toegepast, negatief beïnvloed door de aaltjesdichtheden.
Alleen de 40 kg/ha volveldsdosering verminderde de reproductie van G. pallida bij lage begindichtheden met gemiddeld 63%, maar niet de vermeerdering bij hogere Pi-waarden.

Cystenvrij (AM) maken van aardappelpootgoed

Het aardappelcysteaaltje (ACA) is een quarantaineorganisme dat zich kan verspreiden via pootgoed. Het aaltje kan aanwezig zijn in aanhangende grond of zich bevinden in onregelmatigheden van de schil, zoals diepe ogen of kraters van schurft. De aanwezigheid van aardappelcysteaaltjes in een partij pootgoed geeft problemen bij de afzet (afkeuringen). Het Productschap Akkerbouw heeft, in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing, PPO-agv opdracht gegeven de bestaande schoningstechnieken (wassen en borstelen) te testen op effectiviteit tegen aardappelcysteaaltjes en deze technieken te optimaliseren. Daarnaast is opdracht verstrekt literatuuronderzoek uit te voeren over dit onderwerp.

Uit het onderzoek blijkt dat aardappels door wassen wel grondvrij kunnen worden gemaakt, maar niet cystenvrij. Een enkele vitale cyst blijft achter in ogen of achter andere oneffenheden op de aardappelknol. De huidige nabehandeling met NaOCl bleek onvoldoende om de cystinhoud van de resterende cysten te doden.
Mogelijke alternatieven voor NaOCl zijn chloordioxide en middelen op basis van waterstofperoxide. Een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van alternatieve ontsmettingsmidelen tegen ACA kan uitsluitsel geven over het meest effectieve middel tegen ACA. Dit onderzoek is inmiddels gestart.

Opstellen Aaltjes Beheersing Strategie (ABS)

Dit artikel gaat dieper in op het opstellen van een Aaltjes Beheersing Strategie (ABS): inventarisatie, preventie, vruchtwisseling en aanvullende maatregelen. Per onderdeel worden aandachtspunten genoemd en er worden tips gegeven.

'Rode lampen' beheersing aaltjes

De 'rode lampen' zijn een reeks van elf folders over problemen met aaltjes en de beheersing ervan. De rode lampen waarschuwen telers voor schadelijke effecten en financiële risico’s bij te hoge aantallen aaltjes.Met deze folders wil het Productschap Akkerbouw de beheersing van aaltjes via eenduidige informatieverstrekking verbeteren.

Dubbele dosering Monam niet zinvol

Voor de bestrijding van aaltjes is de normale volle Monam-dosering van 300 liter per hectare ruim voldoende. In de lelieteelt is een dubbele dosering toegestaan, vooral in verband met moeilijk te bestrijden onkruidsoorten. Wanneer deze niet aanwezig zijn op het te ontsmetten perceel, is de dubbele dosering zonde van het geld.

Spuit een groenbemester dood vóór de winter

Het is beter een groenbemester niet groen de winter in te laten gaan.  Vooral in een warm najaar kunnen aaltjes fors vermeerderen op een groenbemester. De dode stoppel kan wel dienst doen als stuifdek. Doodspuiten met glyfosaat zorgt ervoor dat de plant snel en volledig afsterft.

Dieptewerking van natte grondontsmetting op kleigrond

In deze samenvatting wordt kort ingegaan op de resultaten van onderzoek naar de dieptewerking van grondontsmetting op kleigronden.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Techniek