Secondary menu

CBAV: onafhankelijke deskundigheid voor een goed bodem- en bemestingsadvies

07/05/2018 - J. de Haan - CBAV

De Commissie Bemesting Akkerbouw / Vollegrondsgroententeelt (CBAV) stelt de bodem- en bemestingsadviezen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen vast en maakt deze beschikbaar voor telers en anderen via het Handboek Bodem en Bemesting . De praktijkgerichte adviezen worden zo veel mogelijk vastgesteld op basis van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek.

Het Handboek Bodem en Bemesting biedt concrete adviezen en handvatten over bodembeheer voor telers en adviseurs. Het handboek bevat de bemestingsadviezen zoals voorheen opgenomen in de "Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen" en nieuwe adviezen en handvatten op allerlei gebieden van bodembeheer. Het handboek is bedoeld voor telers en alle andere personen betrokken bij het beheer van bodem in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. Het handboek zal in de komende jaren blijvend worden geactualiseerd en uitgebreid.

De opgenomen bemestingsadviezen zijn vastgesteld door de CBAV. Benadrukt moet worden dat de vermelde adviezen een gemiddelde situatie betreffen. Op basis van eigen ervaringen en kennis kunnen ze aan de eigen situatie worden aangepast. Dit handboek geeft hiervoor handvatten in de vorm van voetnoten en aanvullende opmerkingen. Een bemestingsadvies is dus duidelijk meer dan een enkel getal. De bemestingsadviezen hebben een landbouwkundige grondslag, d.w.z. gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat. De bemestingsadviezen in het handboek gaat nog niet in op de gevolgen van toepassing van adviezen onder de huidige mineralenwetgeving. De adviezen zijn namelijk gewasgericht terwijl het mineralenbeleid veel meer op bedrijfsniveau wordt ingevuld. Of toepassing van een advies bij een bepaald gewas leidt tot knelpunten, hangt in sterke mate af van de bouwplansamenstelling en de meststofkeuze en -toedieningswijze. In de toekomst zal de CBAV hier meer aandacht aan gaan besteden.

De Commissie Bemesting Akkerbouw / Vollegrondsgroententeelt staat onder voorzitterschap van LTO-Nederland, terwijl Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR het secretariaat voert. De CBAV is samengesteld uit vertegenwoordigers van onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven.