Secondary menu

PERSBERICHT: Emissieneutrale akkerbouw weer iets dichterbij

31/05/2011 - E. Greve - Productschap Akkekrbouw

Masterplan Mineralenmanagement geeft nieuwe opdrachten voor onderzoek en communicatie

De organisaties: LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en het Productschap Akkerbouw, streven naar een emissieneutrale akkerbouw in 2030 met maximaal rendement en maximaal gebruik van biodiversiteit. In emissieneutrale akkerbouw zijn de emissies naar het milieu door akkerbouwteelten niet hoger dan die op onbemeste gronden. Bovengenoemde partijen doen dit gezamenlijk vanuit het initiatief Masterplan Mineralenmanagement (MMM).

De stuurgroep van het MMM heeft recent een aantal projecten gegund die een bijdrage moeten gaan leveren aan de doelstellingen van het Masterplan, namelijk: (1) Nutriënten- en bodemmanagement ontsluiten, (2) Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën in aardappelen, (3) Organische (nieuwe)meststoffen, (gewenste) samenstelling en werking, (4) Effecten en beïnvloeding (bodem)biodiversiteit, (5) Verbeteren mogelijkheden groenbemesters en nieuwe groenbemesters en (6) Wijzer met mineralenKennisoverdrachtactiviteit met verschillende producten/activiteiten.

De akkerbouwsector neemt hiermee het initiatief en wil samen met andere actoren invulling geven aan een duurzame akkerbouw met maximaal rendement, maximaal gebruik van biodiversiteit en werkend aan de doelen van Schoon en Zuinig en de Kaderrichtlijn Water.
 
Ga voor meer informatie over de gegunde en lopende projecten en het MMM, naar www.kennisakker.nl [klik op het logo masterplan mineralenmanagement].

Neem voor meer informatie over het Masterplan Mineralenmanagement contact op met Tjitse Bouwkamp (Productschap Akkerbouw), t.f.bouwkamp@hpa.agro.nl of 070 370 8426.