Secondary menu

Literatuurstudie effect hoge CO2-concentraties op pootgoedkwaliteit

07/05/2018 - R.J.A. Oostewechel, E.J. Woltering, P.M. Montsma - Wageningen Food & Biobased Research

Deze literatuurstudie is onafhankelijk uitgevoerd en heeft plaats gevonden om te onderzoeken in hoeverre de invloed van CO2-gehaltes (oplopende ppm-waarden en tijd van blootstelling) op de kwaliteit (met name kiemkracht) van pootaardappelen is onderzocht en welke conclusies hieruit kunnen worden getrokken om daarmee een bijdrage leveren aan de formulering van onderzoek wensen ten aanzien van oplossingen voor collectieve vraagstukken voor Nederlandse akkerbouw ketens.
Naar het effect van CO2-concentraties op de kwaliteit van aardappelen is in beperkte mate onderzoek gedaan. De hoeveelheid literatuur welke refereert aan dit onderwerp is eveneens beperkt. Er is Nederlands- Engels- en Spaanstalige literatuur geraadpleegd en hierin zijn referenties te vinden over onderzoek naar op het effect van CO2 toegespitst op de volgende processen:

  1. Bakkleur van consumptieaardappelen bewaard voor industriële verwerking
  2. Kieming van pootaardappelen
  3. Behandeling van pootaardappelen in verband met sanitaire eisen (insecten)

Bij de bewaring van fritesaardappelen bij hogere temperatuur (bijvoorbeeld 7-8 C°) is de verzoeting een belangrijk kwaliteitscriterium. Hogere CO2 (en vooral) ethyleen waarden in de bewaarcel kunnen de verzoeting stimuleren. Vooral de combinatie van verhoogd CO2 en verhoogd ethyleen kan tot sterke verzoeting leiden. Hier geldt dat de invloed van CO2 sterk ras afhankelijk is. Sommige rassen reageren al bij 0,2% (2.000 ppm), andere pas bij 0,5% (5.000 ppm). CO2 is een zwaar gas en zakt naar beneden. Het gevolg hiervan is dat de bakkleur van aardappelen onderuit de bewaring slechter is dan van aardappelen bovenin de bewaring. Het algemene advies is om in ieder geval te verversen als het CO2-gehalte boven de 0,3/0,4% komt [PhD thesis Daniels Lake, Wageningen 2013].

In deze literatuurstudie hebben we ons beperkt tot hetgeen bekend is over het effect van hogere CO2-gehalten op de kwaliteit (met name kiemkracht) van pootgoedaardappelen met een focus op oplopende gehalten en tijdsduur aan blootstelling. Deels is hierover enige informatie beschikbaar als afgeleide van onderzoek naar de kwaliteit van fritesaardappelen (consumptie). Deels is er recent enig onderzoek gedaan naar het effect van verhoogde CO2-waarden gedurende de gehele periode van bewaring van pootgoed, op de nateelt (opkomst, stengelaantal, maatsortering, opbrengst).

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen blootstelling van pootgoed aan CO2 tijdens bewaring, vlak voor de uitschuring alsmede voor blootstelling aan CO2 tijdens transport in reefer containers (naar een export bestemming).
De CO2-gehalten worden uitgedrukt in ppm of % waarbij 1.000 ppm gelijk staat aan 0,1%.
In de rest van dit rapport wordt een samenvatting van de literatuur beschreven.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het ontstaan en de effecten van CO2 in bewaring op kiemrust en kieming.

Hoofdstuk 3 behandelt de toepassing van CO2 voor sanitaire doeleinden.

Lopende initiatieven op het gebied van onderzoek naar CO2-effecten worden in hoofdstuk 4 vermeld.

Dit rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5. De resultaten van deze studie zijn vrij te verspreiden.