Secondary menu

Deskstudie waardplantrelaties van plantenparasitaire aaltjes

15/12/2006 - C.J. Kok en W.T. Runia - PRI en PPO-agv

Waar gaat dit over?

Deze samenvatting geeft een overzicht van de bestaande kennis op het gebied van waardplantrelaties tussen plantenparasitaire nematoden en akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen en groenbemesters.

Het bouwplan en de bijbehorende vruchtwisseling vormen de kern van de beheersing van nematodenproblemen. De wettelijke beperkingen op het gebruik en de hoge kosten van grondontsmetting en granulaire nematiciden hebben deze opties voor nematodenbeheer minder inzetbaar gemaakt. Sinds de sterke daling van het gebruik van grondontsmetting nemen problemen met wortelknobbelaaltjes, wortellesieaaltjes en andere soorten aaltjes weer toe.

Het doel van dit project was het geven van een overzicht van de bestaande kennis op het gebied van waardplantrelaties tussen plantenparasitaire nematoden en akkerbouw-, vollegrondsgroentengewassen en groenbemesters. De vraagstelling van deze studie kan worden opgesplitst in twee facetten:

  • Zijn er gegevens beschikbaar over alle voor de Nederlandse akkerbouw relevante aaltjesproblemen?
  • Zijn de beschikbare gegevens van voldoende kwaliteit om als basis te dienen voor adviezen aan telers?

De aaltjessoorten die in deze deskstudie behandeld worden hebben een grote waardplantenreeks en zijn daardoor lastig met gewasrotatie te beheersen. De volgende aaltjessoorten zijn gekozen:
wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne fallax, Meloidogyne chitwoodi), wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans), Trichodoride aaltjes (Paratrichodorus teres, Paratrichodorus pachydermis, Trichodorus primitivus, Trichodorus similis) en gele bietencysteaaltje Heterodera betae, de laatste soort alleen voor wat betreft de groenbemesters.