Secondary menu

Bedrijfsbegeleiding bij M. chitwoodi-besmetting in Noord-Holland

18/02/2009 - J. Visser - PPO-agv

Waar gaat dit over?

Voor individuele pootgoedtelers zijn de directe gevolgen van een besmetting met het maïswortelknobbelaaltje (MC) extreem; besmette partijen worden afgekeurd en de gespecialiseerde teelt van voortgangsmateriaal als aardappelpootgoed en bloembollen komt in het geding. Doelstelling van dit project was dan ook begeleiding te bieden aan besmette bedrijven, zodanig dat de economische gevolgen zo klein mogelijk blijven en dat de uitstraling voor het gehele gebied beperkt blijft.

Binnen het project is aan pootgoedtelers de mogelijkheid geboden vrijwillig deel te nemen aan een bemonstering van hun pootgoedpercelen op M. chitwoodi. Getroffen telers kregen een begeleidingspakket aangeboden; een initieel individueel advies, naslagwerken met informatie over aaltjes (M. chitwoodi) en de mogelijkheid om deel te nemen aan een studieclub met andere met M. chitwoodi besmette bedrijven.

Het maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi (MC), veroorzaakt grote economische schade in talloze gewassen, zoals o.a. aardappelen, erwten, peen en schorseneer. Daarnaast is MC sinds mei 1998 op de Quarantainelijst geplaatst. Inmiddels kan men MC beheersen, maar door de Q-status geldt voor de teelt van vermeerderingsmateriaal (o.a. pootgoed, bollen en plantgoed) een nultolerantie.
In 1992 werd MC voor het eerst aangetroffen in een partij consumptieaardappelen geteeld in de Wieringermeer. Sinds deze eerste vondst zijn er door de Plantenziektenkundige Dienst in totaal meer dan 10 besmettingen geconstateerd. Voor individuele pootgoedtelers zijn de directe gevolgen van een besmetting extreem; besmette partijen worden afgekeurd en de gespecialiseerde teelt van voortgangsmateriaal als aardappelpootgoed en bloembollen komt in het geding. Vanwege de belangrijke positie van de Wieringermeer als teeltgebied van uitgangsmateriaal (aardappel, bollen) is het vóórkomen van uitbreidking van het aantal besmettingshaarden met MC cruciaal. Om dit te bewerkstelligen zijn door verschillende enthousiaste mensen (actief binnen de pootgoedteelt in de Wieringermeer) samen met PPO-agv verschillende projecten uitgevoerd, waaronder het op deze pagina beschreven begeleidingsproject.

Doelstelling van dit project was:
Begeleiding bieden aan met MC besmette bedrijven, zodanig dat de economische gevolgen zo klein mogelijk blijven en dat de uitstraling voor het gehele gebied beperkt blijft.

Binnen het project is aan pootgoedtelers de mogelijkheid geboden vrijwillig deel te nemen aan een bemonstering van hun pootgoedpercelen op M. chitwoodi.
Zowel de werving voor deelname als de werkelijke monstername zijn uitgevoerd door (buitendienst)medewerkers van de handelshuizen. Voor een gestandaardiseerde uitvoering van bemonstering en monsteranalyse is door PPO-agv een bemonsterings- en laboratoriumprotocol opgesteld en zijn voor de medewerkers van de handelshuizen instructiebijeenkomsten georganiseerd.

Telers waar een MC-besmetting op het perceel werd geconstateerd, kregen het aanbod voor een individueel gesprek aan huis met een PPO-er.
Getroffen telers kregen een begeleidingspakket aangeboden; een initieel individueel advies, naslagwerken met informatie over aaltjes (M. chitwoodi) en de mogelijkheid om deel te nemen aan een studieclub met andere met M. chitwoodi besmette bedrijven.

Er zijn in totaal 11 bedrijven bezocht en meerdere studieavonden en excursies gehouden in de Wieringermeer en op Texel.

Uiteindelijk zijn, sinds 2005, de belangrijkste doelstellingen en bijbehorende werkzaamheden binnen dit project opgegaan in het vergelijkbare LTO-Noord Chitwoodi-project.