Secondary menu

Actualisatie van stikstof-, fosfaat en organische stof balansen van akkerbouw- en vollegrondsgroentenbedrijven

29/06/2017 - J.J. Schröder en W. van Dijk - Wageningen UR/ BO akkerbouw

Van tijd tot tijd komen nieuwe overzichten van gemiddeld gerealiseerde opbrengsten en nutriëntengehalten van akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten beschikbaar. Op basis van die geactualiseerde cijfers zijn de stikstof- en fosfaatonttrekkingen van een aantal veel voorkomende Nederlandse bouwplannen berekend. Daaruit blijkt dat de gemiddelde stikstofafvoer in de afgelopen
5-10 jaar met 0-20 kg stikstof per hectare gestegen is en de gemiddelde fosfaatafvoer min of meer gelijk gebleven is. De jaarlijkse fosfaatafvoer van bedrijven varieert van 20 tot 70 kg P2O5 per ha en hangt sterk af van het bouwplan en de gerealiseerde opbrengsten. Op de meeste bedrijven is de gebruiksnorm van 60 kg fosfaat per hectare genoeg om de jaarlijkse fosfaatafvoer met oogstproducten (inclusief graanstro) te compenseren. Op bedrijven met bovengemiddelde opbrengsten en een hoog aandeel wintertarwe en/of suikerbieten en/of snijmaïs is dit echter niet altijd het geval. In de gebruikelijke bouwplannen kan in de meeste gevallen met alleen gewasresten en groenbemesters niet voldaan worden aan de ondergrens van de benodigd geachte aanvulling van organische stof. In combinatie met het achterlaten van graanstro wordt de kans op tekorten kleiner. Vooral als de wens bestaat om een hoog organische stof gehalte te handhaven, is het bij bestaande bouwplannen onmogelijk om dat zonder toediening van rundveemest te realiseren.