Secondary menu

Driftreductie in de akkerbouw

Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij is sinds 1 maart 2000 van kracht. Dit besluit is genomen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van het oppervlaktewater. Van alle ondernemers die vallen onder het Lozingenbesluit wordt verwacht dat zij op hun bedrijf de juiste maatregelen nemen.
Bij de bespuitingen van een gewas moet de drift van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater met 90% verminderd worden. De daarvoor aangegeven maatregelen zijn het gebruik van driftarme doppen en kantdoppen voor een strook van 14 meter naast de sloten. Bepaald werd dat deze verbeterde spuittechnieken samen met tenminste 1,5 meter teeltvrije zone voor intensief bespoten gewassen nodig zijn om 90% driftreductie te halen.

Telers mogen ook andere maatregelen nemen als bewezen is dat daarmee de drift wordt beperkt. Het project Driftreductie in de Akkerbouw, een initiatief van LTO Nederland en gefinancierd door het HPA, heeft daarom technische pakketen onderzocht die aan de gestelde eisen in het Lozingenbesluit voldoen en een alternatief voor de telers bieden.

Op deze pagina van Kennisakker.nl worden de resultaten van het project weergegeven. Deze resultaten richten zich op de volgende deelaspecten: