Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Zetmeelaardappelen

Phytophthora infestans in aardappel - een overzicht

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle aanwezige informatie over Phytophthora infestans in aardappel. Wij hopen dat u hier het komende groeiseizoen weer uw voordeel mee kunt doen.

Schurft in aardappelen

In dit overzicht vindt u verschillende links naar informatie over schurft in aardappelen.

Rassenvergelijkingsonderzoek en Rassenkeuzetoets zetmeelaardappelen

Om telers goed te kunnen informeren en de mogelijkheden van de verschillende zetmeelaardappelrassen goed in beeld te krijgen, zal niet alleen een opbrengstvergelijking worden uitgevoerd, maar komen de te onderzoeken rassen ook in de groeicurve en in een bewaaronderzoek. Daarnaast zal ook een (traditioneel) AM-tolerantieonderzoek worden uitgevoerd. Na afloop van ieder jaar zal op basis van de resultaten een Rassenlijst zetmeelaardappelen worden uitgegeven. Met de rassenkeuzetoets, mits gevalideerd, krijgen telers van zetmeelaardappelen de mogelijkheid om de uitbreiding en schade t.g.v.

Natuurlijk koelen en bewaren

Dit document geeft een serie van artikelen, gepubliceerd in het blad LandbouwMechanisatie, over het natuurlijk koelen (en bewaren) van aardappelen en uien (periode 2013 t/m 2015). De artikelen zijn geschreven in opdracht van en door DLV Bouw, Milieu en Techniek.

Naar een nieuw P-bemestingsadvies akkerbouw

Samenvatting

Fosfaat is van belang voor een goede gewasproductie. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en hoe dit in de tijd vrijkomt. Dit om de in de akkerbouwpraktijk toegestande hoeveelheid P zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten.

Bronnen van Aardappelvirus Y

Gedurende het groeiseizoen 2011, tussen begin april en eind augustus, heeft Plant Research International, samen met PPO-AGV, onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke bronnen van besmettingen met het aardappelvirus Y (PVY) in aardappelen. Er is vooral gekeken naar de rol van bladluizen als belangrijkste overbrengers (‘vectoren’) van PVY en naar mogelijke bronnen van het virus in andere planten (met name onkruiden).

Mogelijkheden Opbrengstverhoging Zetmeelaardappelteelt

De ontkoppeling van de zetmeelaardappelteelt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft grote gevolgen voor de concurrentiepositie van deze teelt. AVEBE bereidt zich voor op deze situatie en heeft een groot belang om het saldo van de teelt op peil te houden of te verbeteren. Zij doet dit door te zoeken naar hoogwaardigere afzetmogelijkheden van zetmeel en wil de telers ook helpen om het teeltrendement te verhogen.

Jaarrond bestrijdingsstrategie Phytophthora

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte. Het uitgangspunt voor de Phytophthora bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, aangevuld met curatieve maatregelen indien noodzakelijk. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte.

Pootgoedgoedkwaliteit in project 20-15-10 in jaar 2013

In 2012 is in samenwerking met AVEBE en met financiering van PA het project 20-15-10 gestart. In dit project worden groepen telers begeleid in het streven om op termijn een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het pootgoed van groot belang. Het PA heeft, nadat het project verder was opgeschaald naar vijf groepen, ook in 2013 dit onderdeel van het project gefinancierd.

Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen

Waar gaat dit over?
In de jaren 2008 tot en met 2012 is in opdracht van Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Ten behoeve van de rasvergelijkingsserie op de PPO locaties ’t Kompas en Kooijenburg is voorgesteld om het onderzoek te verbeteren door de pootgoedvoorziening voor deze rasvergelijking centraal aan te pakken. Op deze wijze wordt er naast kennis van het ras voor de teelt van zetmeelaardappelen ook kennis voor de teelt en bewaring van het ras als (TBM)-pootgoed verzameld. Bovendien wordt de rasvergelijkingsserie als zodanig verbeterd, aangezien verschillende herkomst van pootgoed van grote invloed kan zijn op de (zetmeel)opbrengst. Van het vijfjarig onderzoek wordt hier verslag gedaan.

Roodrot, Rasgevoeligheid en effect van fungiciden

Roodrot in aardappelen wordt veroorzaakt door de schimmel Phytophthora erythroseptica. Aantasting door de schimmel kan leiden tot rot in de knollen op het veld en/of in de bewaring. Een besmette partij aardappelen is moeilijk onder controle te krijgen. De weersomstandigheden en de grondsoort en het ras hebben grote invloed op de mate van problemen met roodrot.

De beste keuzes voor het saneren van tarragronden in verband met AM

Inleiding

Bij de oogst van aardappelen komt veel grond mee met het product dat zowel op het eigen bedrijf als elders wordt verzameld en afgevoerd. Op het eigen bedrijf komt bij het inschuren zeefgrond vrij en tijdens het sorteren sorteergrond; gezamenlijk zo’n 1 à 2 ton grond per hectare aardappelen. Deze hoeveelheid hangt af van de grondsoort, de vochtigheid van de grond tijdens de oogst en de kenmerken van de aardappelcultivar. Aan een ruwschillige aardappel met diepe ogen blijft aanzienlijk meer grond hangen dan aan een gladschillige aardappel met oppervlakkige ogen.

Loofdoding consumptieaardappelen

Voor loofdoding is 2-4 ltr Reglone/diquat, 1 ltr Spotlight Plus, 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr olie en 2-3 ltr Finale SL 14 e.a. beschikbaar. Het middel en de dosering is afhankelijk van de mate van afrijping van het gewas. Gewassen die een heel eind op retour zijn (minder dan 50% groen) kunnen nu nog gespoten worden met 2-2.5 ltr. Reglone/diquat.

Luizen en Coloradokevers in aardappelen

De luizen in zetmeelaardappelen beginnen toe te nemen. Vooral op percelen waar geen Vydate onder ligt beginnen luizen te komen. Maar ook in vroege percelen komen luizen voor. Controleer hierop en indien er meerdere luizen per blad voorkomen en of regelmatig kolonies, spuit dan met 0.15 ltr Calypso of 0.25 kg Gazelle of 0.3 kg Plenum of 0.16 kg Tepekki.

Alternaria aardappelen II

Pas na de bloei van de aardappelen begint alternaria een rol te spelen. De eerstkomende weken is er daarom geen reden om bespuitingen tegen alternaria uit te voeren. In beslissings ondersteunende systemen (BOS) wordt wel melding gemaakt van infectiekansen voor alternaria. Hierbij wordt echter alleen gekeken of de weersomstandigheden gunstig zijn voor alternaria.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Zetmeelaardappelen