Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Uien

Beheersing van valse meeldauw in uien

In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.

Hierbij worden de volgende zwaartepunten in het onderzoek onderscheiden:

  • biotoets met eerstejaars plantuien van veldproef bolbesmetting 2010 in februari 2011;
  • voorkomen van systemische aantasting door een chemische/biologische behandeling na het uitplanten van eerste jaarsplantuien;
  • onderzoek naar het infectieproces van eerstejaars plantuien en specifiek de transmissie van valse meeldauw naar de bol en hoe dat te onderbreken;
  • nader onderzoek naar de combinatie van warmte/vocht behandelingen van plantuitjes i.s.m. het bedrijfsleven (RuVoMa);
  • nader onderzoek naar de effectiviteit van loofbranden gericht op een goede timing van de behandeling;
  • timing van loofbranden op basis van het verspreidingsmodel;
  • testen (validatie) verspreidingsmodel valse meeldauw onder praktijkomstandigheden;
  • doorontwikkelen PCR-methode met nadruk op analyse van mengmonsters;
  • afhankelijk van de resultaten een survey opzetten naar de vorming van oösporen in praktijkvelden.

Natuurlijk koelen en bewaren

Dit document geeft een serie van artikelen, gepubliceerd in het blad LandbouwMechanisatie, over het natuurlijk koelen (en bewaren) van aardappelen en uien (periode 2013 t/m 2015). De artikelen zijn geschreven in opdracht van en door DLV Bouw, Milieu en Techniek.

Bestrijding Pleospora herbarum in zaaiuien

Het testen van enkele fungiciden op hun bestrijdingseffect tegen de door de schimmel Pleospora herbarum veroorzaakte loofaantasting.

Bespuitingsproef tegen koprot met loofdodende middelen

Het principe van koprotbestrijding kan gezien worden als het zo snel mogelijk indrogen van de halzen na het optrekken.

Invloed van de halsdikte op het optreden van koprot

De reden van het feit, dat kunstmatig drogen van uien niet meer dan een reductie van koprot met 50% oplevert, kan o.a. gezocht worden in de heterogeniteit van de halsdikte binnen een partij uien, waardoor het droogproces minder gelijkmatig verloopt.

Effect van tijdelijke warmtebehandeling met hoge temperatuur op het optreden van koprot

Nagaan of het mogelijk is door tijdelijke behandeling van de uien bij hoge temperatuur het effect van het normaal kunstmatig drogen bij 30 °C daarna te vergroten.

Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui

Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de ziekte te zien zijn in het loof. De uien worden nog schijnbaar gezond geoogst. Als de ziekte voorkomt dan kan de partij in bewaring snel achteruit gaan en onverkoopbaar worden.

Op initiatief van het uienplatform in samenwerking met de uiensector is een veldexperiment uitgevoerd om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema’s in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.

Drogingsproef met plantuitjes ter bestrijding van koprot

In aansluiting op de koprotproef met plantuitjes, die uitgevoerd werd in Juli 1953, is in 1954 eenzelfde proef opgezet met het doel het effect van kunstmatig drogen op het koprotpercentage na te gaan.

Rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden in uien

Het vaststellen van de invloed van de zaaizaadhoeveelheid en de rijenafstand op de opbrengst en de sortering van het product.

Onderzoek naar mogelijkheid zaaiuien te telen op rijafstand van 50 cm

In vergelijking met de gewone zaaiwijze met de precisiezaaimachine was bij het dubbel bandje-systeem de kwaliteit van het zaaiwerk, gelet op de verzaaide hoeveelheid zaad, het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten in de rij, iets minder. Het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten.

Uienolie als bestrijdingsmiddel tegen witrot-aantasting van uienplanten

Aantasting van uienplanten door Sclerotium cepivorum berk. Komt in Nederland steeds meer voor. Door P. Merriman is hiertegen een bestrijdingsmethode ontwikkeld op basis van stimulatie van sclerotiënkieming door uienolie. Na kieming sterft het sclerotium af omdat er geen infectie plaatsvindt.

Bestrijding witrot

Het vaststellen van de invloed van een grondbehandeling met uienolie op het verloop van het aantal sclerotiën in de grond.

Bestrijding Witrot Sumisclex in zaaiuien

Het testen van Sumisclex in deverse doseringen en behandelingen.

Bestrijding witrot in zaaiuien

Trachten door middel van groeistofbespuitingen met 2.4-D resistentie tegen witrot te verkrijgen.

Onderzoek over het koprot der uien

De schade, die vele uientelers leden, door zeer ernstige koprot rotting in opgeslagen uien, gaf SNUIF aanleiding een onderzoek in te stellen naar de oorzaak ervan, alsmede de omstandigheden, die haar bevorderen.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Uien