Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Triticale

Gewas: triticale

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over triticale weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Wortelonkruiden in granen nu aanpakken

Wortelonkruiden, zoals akker(melk)distel in granen, zijn op dit moment voldoende goed ontwikkeld om te kunnen worden bestreden. Een aantal graanherbiciden heeft enige werking tegen wortelonkruiden. Ally SX heeft de beste werking op akkerdistel, akkermelkdistel en akkermunt en werkt matig tot goed op klein hoefblad. MCPA is goed op akkerdistel en zwak op akkermelkdistel.

Capri Twin: nieuw herbicide in wintergranen

Eind 2009 is Capri Twin (0,225 – 0,275 kg per ha) toegelaten in wintertarwe, winterrogge, triticale en spelt. Altijd 1 ltr olie toevoegen. Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. Het is een herbicide met werking tegen grassen en breedbladige onkruiden. Windhalm en raaigrassen zijn zeer gevoelig. Niet-resistente duist wordt redelijk goed bestreden.

Slakkenbestrijding

Slakken in wintergranen, graszaad en koolzaad mag u tussen 1 januari en 1 maart alleen bestrijden met middelen op basis van metaldehyde die zijn toegelaten via een dringend vereiste toelating. Dit zijn Caragoal GR (toelatingsnummer 12990) en Brabant Slakkendood (toelatingsnummer 12989). Overige slakkenmiddelen op basis van metaldehyde mogen niet gebruikt worden tot 1 maart.

Rassenbulletin triticale

In het rassenbulletin triticale vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van triticalerassen.

Granen bron van onkruidvervuiling?

Op biologische bedrijven werden in tarwe vaak meer onkruiden geteld dan in de andere gewassen. Zaadproductie van onkruid in wintertarwe kan wel oplopen tot duizend zaden per plant. Onderzoekers van PPO en PRI benadrukken het gevaar van onopvallende veronkruiding vanuit het graangewas en de mogelijkheden om deze veronkruiding tegen te gaan.

Ontsnappen aan droogte

Maïs en gras zijn sinds jaar en dag dé voedergewassen op rundveebedrijven. Andere gewassen komen vaak niet aan bod, omdat kwaliteit en opbrengst van maïs en gras, dankzij een ruime bemesting en een goede watervoorziening, vrij stabiel zijn.
De vochtvoorziening wordt onzeker als provinciale overheden de regelgeving rond beregening aanscherpen. De laatste drie relatief droge jaren bleven maïs- en grasopbrengsten op droge zandgronden achter. Goede maïs- en grasopbrengsten zijn daardoor minder zeker geworden.
Uit veldonderzoek door PAV, PR en proefbedrijf Cranendonck bleek dat de opbrengsten van andere gewassen onder omstandigheden van wisselende vochtvoorziening stabieler waren. Bovendien bleek het gewas met de grootste opbrengstzekerheid per grondsoort te verschillen. Met name triticale kwam als stabiele ruwvoercomponent naar voren.

Ontwikkelingsstadia van granen

Dit overzicht geeft een beschrijving van de indeling van ontwikkelingsstadia van granen volgens Feekes en Zadoks.

Teelthandleiding triticale

In de teelthandleiding triticale vind u informatie over de teelt, oogst en bewaring van triticale.

Teelthandleiding triticale - groei en ontwikkeling

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de groei en ontwikkeling van triticale.

In Nederland wordt triticale uitsluitend als wintergraan geteeld. In dit hoofdstuk worden daarom alleen de wintervariëteiten besproken; de zomervariëteiten komen niet aan de orde. De algemeenheden die de groei en ontwikkeling van een graangewas kenmerken, gelden ook voor triticale. ...

Teelthandleiding triticale - gewaskenmerken

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de gewaskenmerken van triticale.

Teelthandleiding triticale - bodemgesteldheid

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de rol van de bodemgesteldheid bij triticale.

Teelthandleiding triticale - rassenkeuze en zaaien

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de rassenkeuze bij en het zaaien van triticale.

Teelthandleiding triticale - onkruidbestrijding

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de bestrijding van onkruid in triticale.

Teelthandleiding triticale - bemesting

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de bemesting van triticale.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Triticale