Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Tarwe

Rassenkeuze Wintertarwe 2017

De nieuwste gegevens over de wintertarwerassen zijn beschikbaar en staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2017 .

Rassenbulletin Wintertarwe

De nieuwste gegevens over de wintertarwerassen zijn beschikbaar en staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2016 . Er zijn door Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst drie nieuwe rassen toegelaten: Diantha, Graham en Stereo.

Rassenkeuze Wintertarwe

De nieuwste gegevens over de wintertarwerassen zijn beschikbaar en staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2015. Er zijn door Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst drie nieuwe rassen toegelaten: Benchmark, Johnny en RGT Reform.

Rassenbulletin wintertarwe

Het Rassenbulletin geeft een overzicht van de opbrengsten en eigenschappen van wintertarwerassen. Deze rassen zijn in 2013 op tien locaties in Nederland getest voor opname op de Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouwgewassen. Op elke locatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd. De proeven lagen zowel op proefboerderijen als op kweekbedrijven.

Fusarium in de laatste fase voor de oogst

Pakjesrood of aarfusarium is een belangrijke ziekte in tarwe en gerst. Deze ziekte komt wereldwijd voor en leidt naast significante opbrengstverliezen ook tot kwaliteitsverlies van het geoogst product door de aanwezigheid van mycotoxinen in de granen. Aarfusarium wordt veroorzaakt door een complex van Fusarium soorten, waaronder F. graminearum, F culmorum, F. avenaceum, F. langsethiae, F. poae, F. sporotrichioides en Microdochium nivale. De samenstelling van dit complex en de hoeveelheid van elke soort zijn van belang bij de te verwachte hoeveelheden mycotoxinen.

Het effect van N-bemesting op de (energie)opbrengst van wintertarwe

In 2008, 2009 en 2010 is er door SPNA in opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar het effect van N-bemesting van wintertarwe op de energieopbrengst.

Rassenbulletin zomertarwe

In het rassenbulletin zomertarwe vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van zomertarwerassen.

Rassenkeuze Wintertarwe

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst heeft de nieuwste gegevens over de wintertarwerassen vrijgegeven. De gegevens staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2013. Er zijn dit jaar geen nieuwe rassen toegelaten. In het Rassenbulletin staan de gegevens van alle aanbevolen rassen.

Slaging groenbemester na tarwe

De ontwikkeling van een groenbemester na de teelt van tarwe stelt de laatste jaren vaak teleur. Dit geldt zeker op kleigrond die daarna weer op tijd geploegd moet worden. Om die reden is er najaar 2012 een demo aangelegd op het bedrijf van Romme in Standdaarbuiten. Het doel was om te kijken waarmee de slagingskans te verbeteren is.

Pre-harvest bespuiting met glyfosaat

Uit proeven met akkermelkdistelbestrijding in granen bleek dat een pre-harvest bespuiting een belangrijke aanvulling is op de eerder uitgevoerde MCPA (evt. + Ally) bespuiting. Deze pre-harvest inzet scoort ook beter dan een latere aanvullende bestrijding in de stoppel. Benut dit moment zodra het graan er aan toe is. Er zijn drie handvatten wanneer de bespuiting uitgevoerd kan worden:

Bladluizen granen

We zien een uitbreiding van bladluizen in tarwe. Controleer uw gewassen op voorkomen van luizen. Zodra na de bloei meer dan 70% van de halmen bezet is met luis is een bestrijding noodzakelijk. Wacht niet tot gewas helemaal onder luis zit, anders is de schade door honingdauw erg groot. Voer indien nodig een bestrijding uit met 0,15 - 0,25 kg Pirimor of 0,14 kg Teppeki.

Stikstof systemen wintertarwe

HLB BV en Proeftuin Zwaagdijk voerden het project “stikstofsystemen in wintertarwe” uit in opdracht van Productschap Akkerbouw in de periode 2010-2012. Doelstelling van het project was het bepalen van het effect van nieuwe (potentiële) stikstofhoudende meststoffen op de opbrengst en kwaliteit van wintertarwe.

Aarfusarium wintertarwe

Als de aren tijdens de bloei minimaal 24 uur continu nat zijn, krijgen fusariumschimmels meer infectiekansen. Vooral bij rassen met een lager resistentiecijfer tegen aarfusarium kan een (aanvullende) bespuiting dan zinvol zijn. Dit geldt voor o.a. Delmare, Tabasco, Tataros, Lincoln, Julius en EU-rassen als Asano, Sophyta en Expert.

Ziektebestrijding wintertarwe

Bij het huidige meer wisselvallige weer zal Septoria tritici zich uitbreiden. In het ras Asano hebben we inmiddels ook gele roest aangetroffen. In dat geval een bespuiting met 1 ltr Opus Team uitvoeren.

Effect van precisiebemesting met stikstof op opbrengst en kwaliteit

De ontwikkelingen rond teeltoptimalisatie, waaronder op de markt komende sensoren en diensten voor gedetailleerde bodemkartering, zijn aanleiding geweest voor het Productschap Akkerbouw (PA) om opdracht te geven aan het Hilbrandslaboratorium voor Bodemziekten (HLB) en BLGG AgroXpertus voor onderzoek naar de bruikbaarheid van genoemde diensten en sensoren voor de praktische landbouw, en dan vooral als instrument voor precisiebemesting. Nadrukkelijk moest bij de uitvoering van deze evaluatie ook een viertal praktijkbedrijven verspreid over Nederland worden betrokken.

Het onderzoek heeft heel veel informatie opgeleverd; zowel over de praktische waarde van sensoren en diensten als over (technische) problemen en verbeterpunten.
In het eerste seizoen is vooral gekeken naar gedetailleerde bodembemonstering via sensoren en is er een inventarisatie gemaakt van de aangeboden diensten en sensorsystemen. In het tweede seizoen 2008-2009 is een viertal bemestingsmethoden met elkaar vergeleken: 1) plaatsspecifieke bemonstering op bodemstikstof, 2) satellietgebaseerde remote sensingbeelden (CropView, MijnAkker), 3) sensingdata verkregen met trekker/werktuig-gebaseerde sensoren en 4) verschillen in bodemprofiel (De Mol, EM38). Daarnaast waren op een paar percelen verschillende stikstofbemestingsniveaus aangebracht ter evaluatie. Uit dit onderzoek bleek er geen behandeling te zijn die een eenduidige positief effect op de opbrengst opleverde. Soms waren effecten positief, soms negatief.
In het teeltseizoen 2009-2010 is besloten om de N-bemesting tot één benadering te beperken, nl. op remote- en nearsensing gebaseerde systemen op de trekker van de telers. Daarnaast zijn de resultaten van de sensoren op de trekker vergeleken met resultaten van remote sensing via satellieten. De plaatsspecifieke N-bemestingsstrategie heeft in het seizoen 2010 goed uitgewerkt. Met compenseren van achterblijvende groei is er kunstmest bespaard, bij stimuleren van een goede gewasontwikkeling is er een opbrengstverhoging geconstateerd. De NDVI en individuele bodemparameters bleken op zichzelf geen of zelden een goede voorspeller van de eindopbrengst te zijn. De relatie tussen remote sensing-opnamen en eigen sensorwaarnemingen was redelijk goed.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Tarwe