Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Peulvruchten

Kansrijke Eiwitgewassen

Er zijn volop marktkansen voor eiwitrijke gewassen. Peulvruchten telen voor veevoer kan op dit moment in Nederland in veel gevallen maar moeilijk uit. Daar waar het lukt, is er sprake van een korte keten met marktwaarde voor de regionale oorsprong van het veevoer (o.a. lupine varken). Naast deze korte ketens lijken de beste kansen op korte termijn te liggen bij de teelt van peulvruchten voor menselijke consumptie. Het huidige opbrengstniveau van de eiwitgewassen beperkt echter een verdere uitbreiding van de teelt in Nederland.

Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

Perspectieven van diverse bonen in het Zuidwesten

Waar gaat dit over?
In opvolging van het project “Verbetering ketenresultaat bruine bonen door beter uitgangsmateriaal” is in 2012 en 2013 door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van de teelt van diverse soorten bonen in het Zuidwesten.

Nulmeting Peulvruchten

Blonk Milieu Advies heeft op verzoek van het Productschap Akkerbouw een studie uitgevoerd naar milieukundige en nutritionele aspecten van het gebruik van peulvruchten in de humane voeding.

De vraag of peulvruchten een relatief gunstig milieuprofiel hebben ten opzichte van dierlijke maaltijdcomponenten bleek helaas niet eenvoudig te beantwoorden, omdat vleesvervangers uit vele (vaak bewerkte) ingrediënten worden samengesteld.
Ter ondersteuning van de nulmeting is een notitie opgesteld met een overzicht van de voedingsstoffen in peulvruchten en de mogelijke effecten van peulvruchten op de volksgezondheid.

Verbetering ketenresultaat bruine bonen door beter uitgangsmateriaal

Bij de teelt van bruine bonen worden in toenemende mate afwijkende planten in het veld aangetroffen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van gebruik van eigen zaaizaad. De verwerkende industrie (HAK) constateert een teruglopende kwaliteit van de ingekochte bruine bonen, waardoor de continuïteit van deze keten in gevaar dreigt te komen. Zij verwacht deze dreiging door een verbetering van de zaaizaadkwaliteit te kunnen afwenden.
In 2010 is geïnventariseerd welke rassen er momenteel beschikbaar zijn, en met deze rassen is in 2010 en 2011, met financiering van de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw, een rassenvergelijking uitgevoerd.

Belangrijkste conclusie was dat de aloude rassen Berna en Narda nog steeds de voorkeur hebben bij de teelt van bruine bonen. De Narda wat betreft opbrengst en de Berna heeft een plusje wat betreft smaak en uiterlijk. Om kleurverschillen tussen bonen tegen te gaan, is het belangrijk bij deze rassen uit te gaan van gecertificeerd zaaizaad.

Gewas: peulvruchten

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over peulvruchten weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Onkruidbestrijding erwten na opkomst

De vroeg gezaaide erwten hebben over het algemeen bodemherbicide aan de basis gehad. Nakiemers dienen zich echter weer aan. Na opkomst kan er dan alleen nog met Basagran, dosering 0,5-1 liter/ha, gespoten worden. Voeg een uitvloeier toe voor de contactwerking. Bij afgeharde omstandigheden kan de uitvloeier vervangen worden door 0,5 liter onkruidolie per ha.

Rassenonderzoek sojabonen op lössgrond

Van de teelt van droog te oogsten sojabonen is binnen Nederland niet veel bekend. Door ontwikkeling van nieuwe rassen en andere afzetmogelijkheden van soja dan veevoer, is de vraag naar voren gekomen of de teelt van droog te oogsten sojabonen perspectief biedt onder Nederlandse omstandigheden.

Het doel van dit onderzoek in de periode 2004-2006 was om te achterhalen welke teeltproblemen actueel zijn en of deze teelt kan concurreren met de sojateelt in bijvoorbeeld Frankrijk. Bij een voldoende hoog saldo zou deze sojateelt het rendement van veel agrarische bedrijven kunnen verbeteren. Naast de kg-opbrengst is ook de ruw vet- en ruw eiwitopbrengst bepaald.

Screeningsonderzoek herbiciden in kleine gewassen

Bij meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal zijn in 2004 diverse herbiciden onderzocht in blauwmaanzaad, boerenkool, Chinese kool, erwt, zaaiprei, raketblad, stamslaboon, knolselderij en venkel. Dit project had als doel de mogelijkheden en beperkingen van herbiciden voor kleine akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen te onderzoeken.

In de diverse gewassen zijn meerdere goed werkende middelen gevonden. Als in één of meerdere van deze gewassen later toelatingsonderzoek wordt gestart, zal dit beginnen met deze middelen als dit onderzoek door de fabrikant wordt ondersteund.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Peulvruchten