Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Mais

Energieboerderij

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

Eindrapportage Energieboerderij

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

  • Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie.
  • Suikerbieten die vergist worden in een covergistingsinstallatie.
  • Koolzaad waarvan het zaad wordt geperst tot Pure Plantaardige Olie (PPO).

Vanggewas na maïs

De maïsoogst is in volle gang. Op zand en lössgrond bent u verplicht een vanggewas na maïs te zaaien. De officieel toegestane vanggewassen zijn gras, bladkool, bladrammenas, winterrogge, wintertarwe, wintergerst en triticale. Het vanggewas na maïs is bedoeld om uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen.

pH in orde?

Voor een aantal gewassen, zoals bieten, conserventeelten, cichorei en mais is voor een goede structuur een goede pH vereist. Op zand de streef pH 5,7. Voor Löss bij een lutum van < 10 is de streef pH 6,3 / bij lutum > 10 is het 6,6. Op rivierklei < 8% lutum pH van 6,0 / tussen 8 en 12 % lutum een pH van 6,2 en >12 % lutum een pH van 6,4.

Rassenbulletin biogasmaïs

Dit rassenbulletin geeft de resultaten weer van onderzoek in Noord- en Zuid-Nederland (Valthermond respectievelijk Vredepeel) naar de waarde van maïsrassen voor de productie van biogas.

Rassenbulletin snijmaïs, korrelmaïs en corn cob mix

In het rassenbulletin snijmaïs, korrelmaïs en corn cob mix vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen, opbrengst en kwaliteit van maïsrassen.

Nachtvorstschade mais: overzaaien, bijzaaien?

In week 18 is er in bepaalde delen van Nederland (met name Noordoost) nachtvorstschade opgetreden. Op een aantal percelen zijn alle bovengrondse bladeren afgevroren. De vroegste mais bevond zich ongeveer in het 2 tot 3 bladstadium. Waarbij 3 bladstadium 3 volledig ontvouwen bladeren betekent.

De grote vraag is of er nu over- of bijgezaaid moet worden

Energiekompas voor de Veenkoloniën

Dit project richtte zich op de ontwikkeling van teeltsystemen die economisch, ecologisch, energetisch en sociaal duurzaam zijn voor de veenkoloniale zand- en dalgronden. Maximale biomassa- en energie-efficiëntie wordt gekoppeld aan minimale emissie en maximaal economisch rendement binnen de sociale kaders. Op deze manier kan de landbouw een bijdrage gaan leveren aan milieudoelstellingen van de nationale overheid op terrein van broeikasgasemissie, toename van het gebruik van biotransportbrandstoffen en verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in Nederland.

Bestrijding haagwinde vraagt extra aandacht!

Haagwinde wordt een steeds groter probleemonkruid in de maisteelt. Bestrijding hiervan verdient nu extra aandacht om grotere problemen in de toekomst te voorkomen.

Perspectieven van verschillende gewassen als stikstofvanggewas na de oogst van maïs

Vanaf 2006 is het verplicht om op zand- en lössgrond na maïs een stikstofvanggewas te telen. Op dit moment zijn winterrogge, bladrammenas, grassen en bladkool daarvoor toegelaten. Andere gewassen die misschien ook als stikstofvanggewas na maïs zouden kunnen dienen zijn wintertarwe, wintergerst, Triticale en Japanse haver.

Voor een goede beoordeling van de huidige en van de potentiële stikstofvanggewassen, is nagegaan welke teeltkundige en nematologische informatie er van deze gewassen beschikbaar is en vervolgens zijn de gewassen op deze aspecten met elkaar vergeleken. Daarnaast is aangegeven welk onderzoek bij de verschillende gewassen nodig is om meer betrouwbare informatie te verkrijgen bij een teelt als stikstofvanggewas na maïs.

Groenbemester en aaltjes

Als u problemen heeft met aaltjes, zoals Pratylenchus penetrans of Meloidogyne chitwoodi, dan kunt u met een gerichte groenbemesterkeuze de aaltjespopulatie aanpakken. Omdat dit jaar de graanoogst vermoedelijk vroeg wordt verwacht, is er dus ruim gelegenheid voor het inzaaien van een groenbemester. Voor de organische stofvoorziening is een groenbemester zeer welkom.

Breng uw opbrengstvariatie in beeld

Binnen graanpercelen, die op het oog homogeen lijken, kunnen opbrengsten sterk variëren. Maaidorsers met GPS en opbrengstmeting brengen de opbrengstvariatie in kaart. Naast opbrengstkaarten geven satellietbeelden en kaarten van bodemgegevens een beeld van de variatie. Met deze informatie kan de teelt worden geoptimaliseerd.

Economie van energiegewassen

Bio-energie staat sterk in de belangstelling. De wens naar een meer duurzame energievoorziening is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de akkerbouw is er interesse in het telen van gewassen voor de productie van energie. Belangrijke vraag bij de afweging om energiegewassen te gaan telen, is het economisch perspectief.

In dit onderzoek zijn de saldi voor gewassen met als teeltdoel covergisting, biodiesel en bio-ethanol beoordeeld. Hierbij zijn teelttechnische en milieuaspecten meegenomen. Aanvullend is ook gekeken of, en zo ja, welke akkerbouwreststromen ingezet kunnen worden voor covergisting.
Tevens is onderzocht of akkerbouwers zelf in hun eigen brandstof kunnen voorzien door de teelt en verwerking van koolzaad tot koolzaadolie.

Onkruidbestrijding maïs

Door het warme weer ontwikkelt de maïs zich snel, evenals het onkruid. De droge omstandigheden zijn op dit moment niet ideaal. Het onkruid, vooral melganzevoet is afgehard en de bodemherbiciden werken (nog) niet. Vanaf donderdag nemen de regenkansen toe en zullen de omstandigheden verbeteren.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Mais