Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Groenbemesters

Overzicht demonstratielocaties 2016/2017 Groenbemesters

Deze pagina geeft u een overzicht van alle demonstratielocaties groenbemesters die Delphy, samen met ondernemers, uitvoert in opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw. De onderliggende plannen zijn opgesteld in overleg met een per regio samengestelde commissie. In de uit te voeren communicatie gaat het nadrukkelijk om het demonstreren van relevante maatregelen. De plannen zijn ontwikkeld voor vijf regio's: zuidoostelijk zandgebied, zuidwestelijk klei, noordoostelijk zand, noordwest centraal klei en Oldambt.

Werk groenbemesters op kleigrond liever niet te vroeg en vooral zorgvuldig in

De teelt van een groenbemester in het najaar is bevorderlijk voor de bodemvruchtbaarheid en kan stikstof naleveren aan de volgteelt, met name winterharde groenbemesters (o.a. raaigrassen) en vlinderbloemigen (o.a. klavers).

Waardplantgeschiktheid (nieuwe) groenbemesters voor plantparasitaire aaltjes

De vraag naar (nieuwe) groenbemesters wordt vanuit de sector steeds groter. Het is van groot belang om de waardplantstatus van groenbemesters (rassen) voor de verschillende plantparasitaire aaltjessoorten te kennen, zodat telers op basis van de aanwezige aaltjesbesmetting de beste groenbemester kunnen kiezen. De laatste jaren komen er wel steeds nieuwe groenbemesters (bijv. bladkool, zwaardherik, Japanse haver, maar ook nieuwe rassen binnen de bestaande gewassen, zoals nieuwe bladrammenas-rassen en gele mosterd-rassen) op de markt, maar er wordt geen goed, gecoördineerd en objectief onderzoek gedaan naar de waardplantgeschiktheid van deze nieuwe groenbemesters. Het doel binnen dit project is om voor een set van nieuwe groenbemesters goede gegevens m.b.t. de waardplantgeschiktheid voor 1 of 2 van de belangrijkste groepen van aaltjes (wortelknobbel-, en mogelijk wortellesie-aaltjes) te bepalen. De resultaten worden opgenomen in het Aaltjesschema en komen daardoor direct voor de praktijk beschikbaar.

Rassenbulletin groenbemesters

In het rassenbulletin groenbemesters vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van bladrammenas en gele mosterd, toegepast als stoppelgewas.

Rassenbulletin bladrammenas (voorjaarszaai)

In het rassenbulletin bladrammenas vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van bladrammenas bij voorjaarszaai.

Groenbemesters: Vriend of vijand?

Groenbemesting wordt steeds vaker ingezet in het teeltplan om de structuur te verbeteren en het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Dit om verlies van mineralen te beperken en om grondgebonden ziektes en plagen te reduceren. Groenbemesters kunnen echter, evenals cultuurgewassen, waardplanten zijn van verschillende aaltjes, schimmels, insecten en andere plagen. Wanneer de verkeerde groenbemester wordt geteeld kunnen er extra ziekteproblemen optreden in het volggewas. Deze leaflet, die u hieronder kunt downloaden, helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

Wel of niet onderwerken van groenbemesters voor de winter

Soms kan het wenselijk zijn dat een groenbemester ondergewerkt wordt voor de winter. Wanneer er een winterharde groenbemesters is gezaaid zoals bijvoorbeeld winterrogge is er reële kans op vermeerdering van schadelijke aaltjes voor een volggewas. Dan is het beter deze groenbemester voor de winter om te doen. Er vindt anders geen natuurlijke(winter)afsterving plaats.

Keuze groenbemesters en aaltjesdruk

Ten aanzien van het wel of niet vermeerderen van aaltjes zijn er zijn flinke verschillen:

Proterra - grassenbestrijding in rietzwenkgrasgroenbemester

Het gebruik van een grasgroenbemester is van belang vanwege de geleverde bijdrage aan de organische stofvoorziening van een perceel. Proterra is een hoogproductief rassenmengsel dat sterk wortelt.
In de periode 2009 t/m 2012 is een onderzoeksproject uitgevoerd waarin nagegaan werd hoe grasachtige onkruiden, zoals duist en straatgras, bestreden konden worden in wintertarwe waaronder Proterra rietzwenkgrasgroenbemester is gezaaid. De groenbemester is op verschillende tijdstippen gezaaid om zo schade door de herbicidenbespuitingen te ontlopen.

Het project heeft voor diverse zaaitijdstippen duidelijk gemaakt welke grassenbestrijdingsmiddelen wel en niet veilig ingezet kunnen worden.

Rietzwenk groenbemester onder tarwe

De mogelijkheden om na de tarwe onder goede omstandigheden een groenbemester in te zaaien worden steeds krapper zoals we ook in 2012 weer gezien hebben. Het is daarom te overwegen om nu al rietzwenk onder de tarwe te zaaien als groenbemester voor na de oogst.

Aandachtspunten bij het onderwerken van groenbemesters

Als u een groenbemester mee wilt laten meetellen voor de extra N-ruimte binnen de gebruiksnormen, geldt voor de kleigronden dat de groenbemester minimaal 8 weken moet blijven staan (en maximaal 31 augustus gezaaid). Bij zand- en lössgronden mag de groenbemester dan pas na 1 december vernietigd worden. Onder vernietigen wordt zowel ploegen als doodspuiten verstaan.

Demo MMM - groenbemesters (Agrarische Dagen Someren, 15 en 16 september 2012)

Op de Agrarische Dagen Someren (ADS) heeft het Masterplan MineralenManagement (MMM) een demoproef aangelegd. Het doel van deze demoproef was het stimuleren van de toepassing van groenbemesters.

Verbetering mogelijkheden groenbemesters en nieuwe groenbemesters

De inzet van groenbemesters wordt in de Nederlandse Landbouw steeds belangrijker. Naast voorziening van verse organische stof gaat het tegenwoordig ook om het gebruik van een groenbemester als stikstofvanggewas of om de bestrijding van nematoden.
De teelt van een groenbemester wordt door gebruikers wel als nuttig gezien, maar de teeltwijze wordt vaak niet optimaal uitgevoerd. Ook is over teeltaspecten onvoldoende bekend. In deze deskstudie is voor veel soorten groenbemesters informatie verzameld over teeltaspecten en het belang daarvan. Het uiteindelijke doel is om telers onafhankelijk grondig te informeren om meer rendement te halen uit groenbemesters.

Gewas: groenbemesters

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over groenbemesters weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Groenbemesters en Trichodorus-schade

De bladrammenas staat er deze herfst op een aantal percelen op lichtere grond niet goed voor. Gezien de weersomstandigheden deze herfst is de eerste gedachte dat het hierbij gaat om structuurproblemen. De oorzaak Kan zijn dat de grond is bewerkt onder te natte omstandigheden, forse hoeveelheden neerslag op de nog onbedekte grond en/of perceelsgedeelten waar te lang water heeft gestaan.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Groenbemesters