Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Graszaad

Gras is echt groen

De Nederlandse graszaadbranche heeft verschillende duurzaamheidsaspecten van de sportveldproductiekolom, vanaf de graszaadproductie tot en met het onderhoud en renovatie van grassportvelden, laten onderzoeken.
De meest kansrijke verbeteropties om de milieu-impact van de levenscyclus van een grassportveld te verminderen hebben betrekking op het gebruik van kunstmest en reductie van het dieselgebruik.

Bedrijfsinventarisatie van schade en extra kosten van ganzenvraat in granen en graszaad

Faunaschade is in de akkerbouw een groot probleem en volgens de praktijk wordt faunaschade niet altijd of maar gedeeltelijk vergoed. Op verzoek van het Productschap Akkerbouw is daarom in 2010 en 2011 op bedrijfsniveau een inventarisatie van de faunaschade door ganzen (en dan vooral de vervolgschade) uitgevoerd.

In 2010 en 2011 trad er op 9 van de 15 aangemelde percelen daadwerkelijk schade door overzomerende ganzen op, waardoor een groot verschil in opbrengst ontstond. Andere percelen met zichtbare beginschade gaven weinig opbrengstreductie; de periode waarin schade optreedt is erg belangrijk. Ook zat er een groot verschil in de opbrengsten van het stro. Stro is voor veel bedrijven ook een belangrijke bron van inkomsten.
De kosten die nodig zijn voor het verjagen van de ganzen bleken uiteen te lopen van ca. € 1.000 tot € 8.000 per perceel. Vooral de tijd die men bezig is met het verjagen ligt vele malen hoger dan vaak wordt ingeschat.

Zaaduitval graszaad - hoe te beperken?

Verlies van zaad is bij de teelt van graszaad niet te voorkomen, maar wel te beperken. In dit artikel wordt ingegaan op factoren die invloed hebben op het graszaadverlies.

Gewas: graszaad

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over graszaad weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Bestrijding van wortelonkruid in graan, gras en bieten

Vanaf nu is het van belang om ieder goed moment te benutten om wortelonkruid te bestrijden. Voor een goede wortelonkruidbestrijding is het van belang dat de luchtvochtigheid boven de 60% ligt. Dat geldt niet alleen voor het moment van spuiten, maar ook voor de volgende dag. Daarbij moet het wortelonkruid goed aan de groei zijn en dus niet ziek gespoten zijn.

Zwarte roestbestrijding in Engels raaigras

Tot op heden zijn we nog geen zwarte roest tegengekomen in Engels raaigras. Controleer uw perceel voordat u spuit goed op een eventuele aantasting van zwarte roest. Wanneer u geen zwarte roest vindt, kunt u preventief spuiten met 0,5 ltr Matador per ha. Deze bespuiting na 2 tot 3 weken herhalen. Dit is vrijwel altijd de goedkoopste strategie. Blijf uw perceel dan wel controleren!

Groeiregulatie graszaad

De ontwikkeling van het graszaad is momenteel vrij traag. De verwachting is dat het gras minder lang zal worden dan in andere jaren. Het toepassen van groeiregulatie is dan ook zeker niet in alle gevallen nodig. Bij soorten graszaad die van zichzelf al niet lang worden en waarvan het zaad vrij vast zit, kan groeiregulatie achterwege blijven. Over het algemeen geldt dit voor gazontypes.

Graszaadhooi en energie

Graszaadteelt is een teelt die al generaties lang een plaats inneemt in de Nederlandse akkerbouw. Het graszaad is het hoofdproduct en wordt gebruikt voor uiteenlopende doeleinden. Het hooi is een bijproduct, dat veelal wordt afgezet voor voederdoeleinden.
Het hooi heeft behalve een voederwaarde ook een energiewaarde bij inzet als brandstof. Heeft graszaadhooi een nog niet benutte kwaliteit als energiedrager? Kan het hooi worden verstookt voor verwarming en, zo ja, hoe verhoudt zich dan de kostprijs tegen fossiele brandstoffen, vooral aardgas?

In dit onderzoek is gebleken dat voor een zelfde energiewaarde als een kubieke meter gas circa 2,8 kilogram hooi nodig is. De kostprijs is opgebouwd uit variabele en vaste kosten, respectievelijk brandstof en arbeid en de ketel met bijbehorende installatie. De vergelijking met gas valt, onder de hier gehanteerde uitgangspunten, uit in het voordeel van hooiverbranding.
Verdere uitwerking op praktijkschaal is een logische en aanbevolen vervolgstap.

Dit onderzoek is mede gefinancierd door het Productschap Akkerbouw.

Graszaad van onder tarwe dekvrucht

Om een perceel graszaad van onder tarwe dekvrucht te laten slagen is niet alleen aandacht nodig gedurende de teelt van tarwe, maar zeker ook rond de oogstperiode van de tarwe:

Screening opslagbestrijding raaigrassen in rietzwenkgras

In de screeningsproeven van 2007-2008 werden de onkruidbestrijdingsmiddelen uit de proeven van 2006-2007 opnieuw getoetst, waarbij werd gekeken of de doseringen en de toepassingstijdstippen en eventuele combinaties van de middelen konden worden geoptimaliseerd.

Helaas werden geen middelen of combinaties gevonden die Engels raaigras voldoende bestreden en rietzwenkgras weinig of geen schade toebrachten.

Zwarte roestbestrijding in Engels raaigras

Op dit moment vinden we in Engels raaigras nog weinig zwarte roest. Kroonroest is in sommige rassen wel iets te vinden. Indien u enkele weken geleden een halve dosering heeft gespoten en er is geen aantasting te vinden, dan kunt u het beste eind juni de halve dosering herhalen. Indien u de volle dosering vorige keer heeft gebruikt, kunt u nu volstaan met controle van uw perceel op o.a.

Zwarte roestbestrijding in Engels raaigras

Spuit preventief een week voor het in de bloei komen van Engels raaigras tegen roest.

Slakkenbestrijding

Slakken in wintergranen, graszaad en koolzaad mag u tussen 1 januari en 1 maart alleen bestrijden met middelen op basis van metaldehyde die zijn toegelaten via een dringend vereiste toelating. Dit zijn Caragoal GR (toelatingsnummer 12990) en Brabant Slakkendood (toelatingsnummer 12989). Overige slakkenmiddelen op basis van metaldehyde mogen niet gebruikt worden tot 1 maart.

Oogstmethode en drogen van graszaad

In Denemarken worden diverse soorten graszaad vaak van stam gedorsen, terwijl in Nederland meestal eerst in het zwad gemaaid wordt. Het oogstrisico is bij zwadmaaien hoger en er moet een extra werkgang gemaakt worden. Daar staat tegenover dat bij van stam dorsen meestal langzamer gereden zal moeten worden en dat de droogkosten hoger zijn vanwege het hogere vochtgehalte. Daarom is ook het direct starten met drogen belangrijker. Door op het eigen bedrijf te drogen in plaats van bij de graszaadfirma kunnen de droogkosten weer beperkt worden en wordt de afvoer logistiek eenvoudiger.

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van de twee oogstmethoden op de opbrengst en hoe hoog de totale oogstkosten ongeveer uitkomen. Daarnaast is een aantal droogaspecten bekeken. Er is onderzocht welke alternatieve, mobielere mogelijkheden er zijn om graszaad overkapt te kunnen drogen.

Slakkenbestrijding

In aardappelen treffen we vooral in Zuid-Limburg in een aantal bewaarplaatsen slakken aan. Wat we al een aantal jaren zien, is dat aan de bovenkant van de aardappelhoop heel veel slakkensporen voorkomen. Dit is te zien aan het glinsterende oppervlak op de aardappelknollen. Normaal gesproken gaan slakken die mee ingeschuurd zijn dood bij het drogen van de aardappelen.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Graszaad