Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Consumptieaardappelen

Phytophthora infestans in aardappel - een overzicht

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle aanwezige informatie over Phytophthora infestans in aardappel. Wij hopen dat u hier het komende groeiseizoen weer uw voordeel mee kunt doen.

Schurft in aardappelen

In dit overzicht vindt u verschillende links naar informatie over schurft in aardappelen.

Innovatieve Tolerantietoets AM

Samenvatting

Vanuit Duitsland is melding gemaakt dat er een aantal populaties (G. pallida) zijn die op een Relatieve Vatbaarheid van 20% zitten op Seresta, terwijl die voor RV 2% is getoetst op PA3. Het HLB maakt melding van velden waar de dichtheden na de teelt van hoog resistente rassen veel te hoog blijven. Inmiddels heeft Averis aangetoond dat er ook in Nederland meerdere populaties zijn die qua virulentie het niveau van vermeerdering van de Duitse vondsten evenaren.

Vreterij in consumptieaardappelen

Vreterij in Nederlandse consumptieaardappelen staat in een toenemende belangstelling. De aanname is dat het probleem toeneemt, maar de werkelijke omvang van de schade is onbekend. Ook zijn de oorzaken van de aangetroffen gaten vaak niet helder; gaat het om vreterij, aantasting of mechanische schade? Het doel van dit project is om de omvang van de problematiek en de oorzaken van “vreterij” in kaart te brengen. Het verkregen beeldmateriaal kunnen de telers en adviseurs direct gebruiken om symptomen in het veld of in de schuur te vergelijken. Zowel omvang (hoe vaak worden de telers geconfronteerd met (economische) schade) als oorzaak (welk veroorzaker moet wanneer worden beheerst of bestreden) zijn van groot belang voor een efficiënt, rendabel en duurzaam teeltmanagement.

Natuurlijk koelen en bewaren

Dit document geeft een serie van artikelen, gepubliceerd in het blad LandbouwMechanisatie, over het natuurlijk koelen (en bewaren) van aardappelen en uien (periode 2013 t/m 2015). De artikelen zijn geschreven in opdracht van en door DLV Bouw, Milieu en Techniek.

Toepassing Royal MH in de teelt van consumptieaardappelen

Het doel van de proef was om antwoord te krijgen op de vragen of het tijdstip van een bespuiting met Royal MH invloed heeft op de opbrengst en kiemremming, wat uiteindelijk het optimale tijdstip van deze bespuiting is en of er sporen van Royal MH achterblijven in de knol.

Beheersing Alternaria in de teelt van aardappelen

In opdracht van het Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar de bestrijding van Alternaria in de teelt van aardappelen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gewasbeschermingsindustrie.

Naar een nieuw P-bemestingsadvies akkerbouw

Samenvatting

Fosfaat is van belang voor een goede gewasproductie. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en hoe dit in de tijd vrijkomt. Dit om de in de akkerbouwpraktijk toegestande hoeveelheid P zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten.

Resistentie toets van aardappel tegen Meloidogyne Chitwoodi 2010-2013

In 2010 hebben de partners in het NemaDecide consortium het initiatief genomen zoveel mogelijk kwekers te interesseren voor een gemeenschappelijk project betreffende de ontwikkeling van een partiële resistentietoets voor aardappelen tegen het wortelnobbelaaltje (M. chitwoodi). De kweekbedrijven van Agrico, HZPC, Averis, KWS van Rijn en Meijer hebben met ondersteuning van Agrifirm aan DLO de opdracht gegeven uitvoering te geven aan dit project. Productschap Akkerbouw heeft 40% van de kosten voor haar rekening genomen. In dit verslag worden de belangrijkste resultaten weergegeven.

Erwinia: veldproef teeltvervroeging

Het doel van de proef was om na te gaan of een vervroeging van de teelt, en daardoor een eerder tijdstip van loofvernietiging, zou kunnen leiden tot minder Erwinia. En daarnaast of er door het langer uitstellen van het rooien, mogelijk gemaakt door teeltvervroeging, ook minder kans op verspreiding van de besmetting zou zijn.

Uit de resultaten kunnen de volgende conslusies worden getrokken:

Erwinia: Nacontrole “Kapjesmethode” versus “Vacuümverrijkingsmethode”

In het verleden werd de Erwinia-besmetting van een partij aardappelknollen bepaald aan de hand van de besmetting van de naveleinden. Tijdens de projecten “Bacterievrije pootgoedteelt” en “Deltaplan Erwinia” werd duidelijk dat knollen ook besmet kunnen zijn in andere delen van de knol, m.n. de schil, zonder dat er sprake is van een besmetting van het naveleind. Een analyse op alleen de naveleinden zal dus veelal een onderschatting geven van de werkelijke besmetting. Tijdens het Deltaplan Erwinia is een andere methode ontwikkeld, waarbij de hele knol wordt gebruikt.

Erwinia: Effect van minerale olie op loofbesmettingen

Uit het onderzoek dat in het kader van het Deltaplan Erwinia gedaan is naar de verspreiding van Erwinia, is geconcludeerd dat Erwinia vanuit zieke planten via de lucht verspreid kan worden naar schone planten (zie Eindrapport Deltaplan Erwinia, 2012). Dat gebeurt mogelijk door insecten. Tijdens de telervergaderingen van november 2012, waarin de resultaten van het Deltaplan werden gepresenteerd, kwam regelmatig de vraag naar voren wat het effect is van bespuitingen met minerale olie op deze verspreiding van Erwinia.

Bronnen van Aardappelvirus Y

Gedurende het groeiseizoen 2011, tussen begin april en eind augustus, heeft Plant Research International, samen met PPO-AGV, onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke bronnen van besmettingen met het aardappelvirus Y (PVY) in aardappelen. Er is vooral gekeken naar de rol van bladluizen als belangrijkste overbrengers (‘vectoren’) van PVY en naar mogelijke bronnen van het virus in andere planten (met name onkruiden).

Nieuwe bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond

PPO en Altic hebben voor het Masterplan MineralenManagement (MMM) onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak opgesteld om de systemen in 2012 en 2013   te toetsen in veldproeven op   zuidoostelijke zandgrond (Vredepeel) en op löss (Hulsberg). Dit rapport gaat in op die veldproeven.

Jaarrond bestrijdingsstrategie Phytophthora

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte. Het uitgangspunt voor de Phytophthora bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, aangevuld met curatieve maatregelen indien noodzakelijk. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Consumptieaardappelen