Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Alle gewassen

Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische stoffen

Dit project (een PPS binnen de Topsector Agro & Food) richt zich op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen door ze om te zetten in een waardevolle grondstof voor de plantaardige productie met als doel het verhogen van de bodemweerbaarheid. Organische stof is de belangrijke motor voor het bodemleven en eerder onderzoek heeft aangetoond dat bodemgezondheid en bodemweerbaarheid gestimuleerd worden door toevoeging van organische materialen. Het effect is echter afhankelijk van het type organische stof, maar is ook pathogeen en grondsoort afhankelijk.

Biofumigatie

Biofumigatie is een biologische manier om bodemgebonden ziekten en plagen te bestrijden. Hoe deze methode werkt, welke resultaten er te behalen zijn en wat de kosten zijn is te lezen in de nieuwste folder van het Beter bodembeheer-onderzoek.

Nieuwe stikstofadviezen volgen systematiek bijmestsystemen

De nieuwe stikstofbemestingsadviezen die NMI en PPO in 2016 in opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw gaan ontwikkelen, worden opgesteld volgens de balansmethode. Het idee daarvan is dat aanvoerposten, zoals bemesting, mineralisatie en depositie worden afgestemd op de behoefte van het gewas en onvermijdbare verliezen.

PPS voor verbeteren van bodemweerbaarheid door gebruik organisch materiaal uit reststromen

Dit voorjaar is een nieuwe Privaat-Publieke Samenwerking (PPS) van start gegaan met onderzoek dat gericht is op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen, door de reststromen om te zetten in waardevolle grondstoffen voor het verhogen van de bodemweerbaarheid. Daarmee kan organisch materiaal uit reststromen een bijdrage leveren aan een verdere verduurzaming van de landbouw.
Het project beoogt om bodemweerbaarheid te verhogen met behulp van organisch materiaal uit reststromen.

Nieuwsbrief #01 Onderzoek en Innovatie BO Akkerbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw voert namens alle akkerbouwers in Nederland de coördinatie over een programma Onderzoek en Innovatie. Voor het programma Onderzoek en Innovatie heeft BO Akkerbouw een verbindendverklaring aangevraagd. Via deze verbindendverklaring is iedere teler van aardappelen, suikerbieten en granen verplicht om bij te dragen aan de financiering van het gewas- en ketenoverschrijdende onderzoek. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de activiteiten / projecten waarbij Brancheorganisatie Akkerbouw betrokken is.

Perspectief van bodemverbeteraars

Het doel van dit onderzoeksproject is het vaststellen van het effect van bodem-/structuurverbeteraars op korte en langere termijn (zes jaar) in 5 belangrijke akkerbouwregio’s in Nederland (verschillende grondsoorten en bouwplannen). Het gaat daarbij om het jaarlijks vaststellen van het effect op opbrengst en kwaliteit van de gewassen en het tweejaarlijks vaststellen van het effect op de fysische, chemische en bodembiologische bodemvruchtbaarheid (gekozen is voor 2010, 2012 en 2015).

Let bij het opstellen van het bemestingsplan op kali

Kalibemesting is een belangrijk onderdeel van het bemestingsplan, omdat kali effect heeft op opbrengst en kwaliteit, met name bij aardappelen. Het kali-advies hangt af van de gewassen in het bouwplan, de grondsoort en de kali-beschikbaarheid. Op kleigrond kan kali in het najaar worden toegediend met een chloridehoudende meststof, zoals K-60.

CBAV: onafhankelijke deskundigheid voor een goed bodem- en bemestingsadvies

De Commissie Bemesting Akkerbouw / Vollegrondsgroententeelt (CBAV) stelt de bodem- en bemestingsadviezen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen vast en maakt deze beschikbaar voor telers en anderen via het

Akkerbouwplaza

Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

Akkerbouwplaza bundelt informatie en geeft verwijzingen naar informatiebronnen. De website bestaat uit kavels, welke in categorieën zijn geclusterd. Iedere kavel geeft toegang tot specifieke informatie. Een gebruiker kan kavels naar eigen inzicht aan zijn persoonlijke pagina toevoegen, verwijderen en/of rangschikken.

Zodoende ontstaat een voor de gebruiker unieke startpagina. Bovendien voorziet Akkerbouwplaza in de veelgebruikte Google zoekfunctie.

Innovatieagenda Kiemkracht: (Akker)Bouw de toekomst!

In 2014 heeft Kiemkracht projectmatig gewerkt aan het opstellen van een nieuwe innovatieagenda. De innovatieagenda '(akker)Bouw de toekomst!' laat stevige ambities zien. De ambities zijn inspirerend, grensverleggend, blijven dicht bij de akkerbouw en bieden tegelijkertijd voldoende ruimte aan de keuzes die een nieuw te formeren bestuur kan (en mag) maken. De innovatieagende prikkelt ons om na te denken over onze toekomstige akkerbouw. Op zowel thema- als projectniveau worden beelden neergezet.

Smartbot en Agrobot

AgroBot: Ganzenafweerrobot, BoniRob, Aardappelopslagverwijderings-app, Penotrograaf-app, onkruidbestrijdings-app, Suikerbietenoogstrobot, SmartCenter.

Vestiging en verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje binnen een perceel

In opdracht van het Productschap Akkerbouw is HLB in 2012 gestart met project ‘Vestiging en verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje binnen een perceel. Dit maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi, heeft een brede waardplantenreeks en kan meerdere generaties per jaar vormen. Omdat bronnen van verspreiding bijna altijd aanwezig zijn, zou verwacht mogen worden dat na introductie op een perceel de besmetting zich snel uitbreidt. In de praktijk blijken percelen echter zelden van voor tot achter te zijn besmet.

Eindrapportage Bodembiodiversiteit in de praktijk

Veel akkerbouwers zijn op de hoogte van het belang van bodembiodiversiteit voor de gewasproductie. Hoe zij zelf de bodembiodiversiteit kunnen (laten) meten, interpreteren en benutten is veel minder goed bekend. In dit project is samen met groepen ondernemers, adviseurs/onderzoekers gewerkt aan bodembiodiversiteit in de praktijk. In samenwerking met het project ‘Bodembiodiversiteit Kennisontsluiting’ is een basis set met de belangrijkst geachte indicatoren voor bodembiodiversiteit vastgesteld.

Oogst en toediening maaimeststoffen

Maaimeststoffen zijn gewassen die speciaal geteeld worden om te dienen als meststof voor een ander gewas. In deze deskstudie zijn de mogelijkheden en voordelen benoemd.

Beheersing Meloidogyne minor in bouwplanverband

Meloidogyne minor is een tamelijk weinig onderzocht wortelknobbelaaltje waarvan bekend is dat deze, behalve in sportvelden, problemen kan geven in de aardappelteelt. In deze studie is onderzocht hoe M. minor in bouwplanverband kan worden aangepakt. Tegelijk is een deskstudie gedaan naar de huidige stand van de kennis.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Alle gewassen