Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Alle gewassen

CBAV: onafhankelijke deskundigheid voor een goed bodem- en bemestingsadvies

De Commissie Bemesting Akkerbouw / Vollegrondsgroententeelt (CBAV) stelt de bodem- en bemestingsadviezen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen vast en maakt deze beschikbaar voor telers en anderen via het

Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische stoffen

Dit project (een PPS binnen de Topsector Agro & Food) richt zich op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen door ze om te zetten in een waardevolle grondstof voor de plantaardige productie met als doel het verhogen van de bodemweerbaarheid. Organische stof is de belangrijke motor voor het bodemleven en eerder onderzoek heeft aangetoond dat bodemgezondheid en bodemweerbaarheid gestimuleerd worden door toevoeging van organische materialen. Het effect is echter afhankelijk van het type organische stof, maar is ook pathogeen en grondsoort afhankelijk.

Werkplan 2018 Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV)

Aanleiding

De wensen van akkerbouwers gerelateerd aan het focusonderwerp ‘bodemchemie/bemestingsonderzoek’ van het kennis- en innovatieprogramma van de BO-akkerbouw scoren hoog. De kunst is echter om de voor de sector relevante wensen zodanig uit te werken dat de projectresultaten direct kunnen worden vertaald naar duidelijke adviezen. Een ‘controle’ is in gebouwd om te voorkomen dat bemestingsprojecten op zichzelf staan en resultaten niet ‘advieswaardig’ worden opgeleverd.

Beoordeling van mogelijk gebruik van N-bijmestsystemen voor aardappelen als equivalente maatregel

Het gebruiksnormenstelsel, zoals verwoord in 5e Nederlandse Actieprogramma EU Nitraatrichtlijn, is in hoge mate gebaseerd op gemiddelde prestaties. Dat betekent dat op sommige bedrijven meer mest wordt toegediend dan ter plekke milieukundig verantwoord is maar op andere juist minder. Het Actieprogramma biedt handreikingen om gebruiksnormen te verhogen op voorwaarde dat de milieu-kwaliteit niet verslechtert (‘equivalente maatregelen’).

Actualisatie van stikstof-, fosfaat en organische stof balansen van akkerbouw- en vollegrondsgroentenbedrijven

Van tijd tot tijd komen nieuwe overzichten van gemiddeld gerealiseerde opbrengsten en nutriëntengehalten van akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten beschikbaar. Op basis van die geactualiseerde cijfers zijn de stikstof- en fosfaatonttrekkingen van een aantal veel voorkomende Nederlandse bouwplannen berekend. Daaruit blijkt dat de gemiddelde stikstofafvoer in de afgelopen

Heroverweging hoogte stikstof-gebruiksnorm graangewassen op zand- en lössgrond vanuit landbouwkundig en milieukundig oogpunt

De gebruiksruimte voor stikstof (N) voor een gewas wordt bepaald door de N-gebruiksnorm. Deze heeft het bemestingsadvies als basis mits daarbij wordt voldaan aan maximaal 50 mg nitraat per liter in het bovenste grondwater. Graangewassen zijn aangemerkt als niet-uitspoelingsgevoelige gewassen waardoor het bemestingsadvies de basis is voor de gebruiksnorm. In 2006 zijn op basis van nieuw onderzoek de N-bemestingsadviezen voor wintertarwe (zand- en lössgrond) en zomergerst (zandgrond) verhoogd. Anders dan voor klei heeft dit voor zand- en lössgrond niet geleid tot een hogere N-gebruiksnorm.

Inventarisatie van kansrijke Equivalente Maatregelen

Telers vinden de huidige gebruiksnormen voor stikstof (N) landbouwkundig in veel gevallen te laag. De overheid nodigt telers uit om maatregelen te nemen die een verhoging van gebruiksnormen rechtvaardigen zonder dat zo’n maatregel tot meer N-uitspoeling en –afspoeling leidt. Gesproken wordt daarom over ‘equivalente maatregelen’. Dit rapport analyseert welke maatregelen onder welke voorwaarden aan die definitie van equivalentie kunnen voldoen. Het rapport werkt een aantal maatregelen modelmatig uit voor zover dat niet al elders gebeurde.

Biofumigatie

Biofumigatie is een biologische manier om bodemgebonden ziekten en plagen te bestrijden. Hoe deze methode werkt, welke resultaten er te behalen zijn en wat de kosten zijn is te lezen in de nieuwste folder van het Beter bodembeheer-onderzoek.

Nieuwe stikstofadviezen volgen systematiek bijmestsystemen

De nieuwe stikstofbemestingsadviezen die NMI en PPO in 2016 in opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw gaan ontwikkelen, worden opgesteld volgens de balansmethode. Het idee daarvan is dat aanvoerposten, zoals bemesting, mineralisatie en depositie worden afgestemd op de behoefte van het gewas en onvermijdbare verliezen.

PPS voor verbeteren van bodemweerbaarheid door gebruik organisch materiaal uit reststromen

Dit voorjaar is een nieuwe Privaat-Publieke Samenwerking (PPS) van start gegaan met onderzoek dat gericht is op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen, door de reststromen om te zetten in waardevolle grondstoffen voor het verhogen van de bodemweerbaarheid. Daarmee kan organisch materiaal uit reststromen een bijdrage leveren aan een verdere verduurzaming van de landbouw.
Het project beoogt om bodemweerbaarheid te verhogen met behulp van organisch materiaal uit reststromen.

Nieuwsbrief #01 Onderzoek en Innovatie BO Akkerbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw voert namens alle akkerbouwers in Nederland de coördinatie over een programma Onderzoek en Innovatie. Voor het programma Onderzoek en Innovatie heeft BO Akkerbouw een verbindendverklaring aangevraagd. Via deze verbindendverklaring is iedere teler van aardappelen, suikerbieten en granen verplicht om bij te dragen aan de financiering van het gewas- en ketenoverschrijdende onderzoek. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de activiteiten / projecten waarbij Brancheorganisatie Akkerbouw betrokken is.

Perspectief van bodemverbeteraars

Het doel van dit onderzoeksproject is het vaststellen van het effect van bodem-/structuurverbeteraars op korte en langere termijn (zes jaar) in 5 belangrijke akkerbouwregio’s in Nederland (verschillende grondsoorten en bouwplannen). Het gaat daarbij om het jaarlijks vaststellen van het effect op opbrengst en kwaliteit van de gewassen en het tweejaarlijks vaststellen van het effect op de fysische, chemische en bodembiologische bodemvruchtbaarheid (gekozen is voor 2010, 2012 en 2015).

Let bij het opstellen van het bemestingsplan op kali

Kalibemesting is een belangrijk onderdeel van het bemestingsplan, omdat kali effect heeft op opbrengst en kwaliteit, met name bij aardappelen. Het kali-advies hangt af van de gewassen in het bouwplan, de grondsoort en de kali-beschikbaarheid. Op kleigrond kan kali in het najaar worden toegediend met een chloridehoudende meststof, zoals K-60.

Akkerbouwplaza

Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

Akkerbouwplaza bundelt informatie en geeft verwijzingen naar informatiebronnen. De website bestaat uit kavels, welke in categorieën zijn geclusterd. Iedere kavel geeft toegang tot specifieke informatie. Een gebruiker kan kavels naar eigen inzicht aan zijn persoonlijke pagina toevoegen, verwijderen en/of rangschikken.

Zodoende ontstaat een voor de gebruiker unieke startpagina. Bovendien voorziet Akkerbouwplaza in de veelgebruikte Google zoekfunctie.

Innovatieagenda Kiemkracht: (Akker)Bouw de toekomst!

In 2014 heeft Kiemkracht projectmatig gewerkt aan het opstellen van een nieuwe innovatieagenda. De innovatieagenda '(akker)Bouw de toekomst!' laat stevige ambities zien. De ambities zijn inspirerend, grensverleggend, blijven dicht bij de akkerbouw en bieden tegelijkertijd voldoende ruimte aan de keuzes die een nieuw te formeren bestuur kan (en mag) maken. De innovatieagende prikkelt ons om na te denken over onze toekomstige akkerbouw. Op zowel thema- als projectniveau worden beelden neergezet.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Alle gewassen