Secondary menu

Onderwerpen

Gewassen
De informatie in Kennisakker.nl beperkt zich momenteel tot de akkerbouwgewassen.

Thema's
De focus van Kennisakker.nl is duurzame landbouw. Om de informatie daarover overzichtelijk en toegankelijk te maken, is deze onderverdeeld in een aantal thema's.

Thema Bodem en water
Licht, water, zuurstof en kooldioxide zijn de belangrijkste groeifactoren voor planten. Een goede beschikbaarheid van deze factoren, via bodembeheer en watermanagement, is fundamenteelt voor de agrarische ondernemer als het aankomt op economische en ecologische duurzaamheid. Duurzame ontwikkeling vraagt om productiewijzen met blijvend goede opbrengsten van prima kwaliteit.
De in Kennisakker.nl geboden informatie, kennis en applicaties over bodem en water hebben o.a. betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Het vruchtbaar en gezond houden van de bodem met o.a. organische stof en een goede lucht- en waterhuishouding;
 • Uitvoeren van een grondbewerkingsstrategie op perceelsniveau, rekening houdend met specifieke omstandigheden;
 • (Financiële) ondersteunende instrumenten om bodem en water in de bedrijfsvoering te kunnen inpassen;
 • Methoden en technieken om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren.

Thema Bemesting
Ook essentiële voedingselementen, zoals stikstof, fosfaat en kali, zijn nodig om plantengroei mogelijk te maken. Voldoende beschikbaarheid van deze voedingselementen, op korte en lange termijn, is zeer belangrijk voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw.
Onder invloed van de samenleving, politiek en markt wordt sinds de jaren tachtig gewerkt aan het verminderen van de milieubelasting door mineralen.
De in Kennisakker.nl geboden informatie, kennis en applicaties over bemesting hebben o.a. betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Het in stand houden en zo nodig verbeteren van de bodemvruchtbaarheid;
 • Uitvoeren van een uitgekiende bemestingsstrategie op bedrijfs- en perceelsniveau, rekening houdend met specifieke omstandigheden: organische stofpercentage, nawerking van mest en groenbemesters, bijmesten op basis van metingen tijdens het groeiseizoen;
 • Realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen voor grond- en oppervlaktewater ten aanzien van stikstof en fosfaat.

Thema Gewasbescherming
Gewasbescherming speelt een belangrijke rol in de akkerbouw; zonder de bescherming van gewassen tegen ziekten en plagen en de bestrijding van onkruiden daalt de productie aanzienlijk. Onder invloed van de samenleving, politiek en markt wordt sinds 1990 gewerkt aan het verminderen van de milieubelasting door gewasbescherming.
Gewasbescherming binnen het concept van duurzame landbouw is gebaseerd op een geïntegreerde aanpak van middelen en methoden en richt zich dus minder eenzijdig op het gebruik van chemische middelen.
De in Kennisakker.nl geboden informatie, kennis en applicaties over gewasbescherming hebben o.a. betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Preventieve maatregelen, zoals goede vruchtwisseling, gerichte rassenkeuze en strikte bedrijfshygiëne;
 • Waarneming in gewassen en vaststelling van de noodzaak van een bestrijding;
 • Niet-chemische methoden voor onkruidbestrijding;
 • Mogelijkheden voor biologische bestrijding van ziekten en plagen;
 • Gebruikmaking van middelen met minimale milieubelasting; keuze van middelen met een lage milieubelasting en het gebruik van middelen in lagere doseringen;
 • Vermindering en voorkoming van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar water, lucht en bodem.

Thema Teelt
Naast de thema's bodem, water, grondbewerking, bemesting en gewasbescherming zijn er nog diverse onderwerpen die invloed hebben op een duurzame ontwikkeling van de akkerbouw. Deze onderwerpen zijn samengebracht in het thema teelt.
Door Kennisakker.nl geboden informatie, kennis en applicaties over teelt hebben o.a. betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Een duurzame invulling van bouwplan en vruchtwisseling;
 • Rassenkeuze;
 • Keuze en behandeling van uitgangsmateriaal;
 • Groei en ontwikkeling van gewassen.

Thema Economie en management
De voorgaande thema's hebben vooral betrekking op de technische randvoorwaarden voor een duurzame productie van landbouwgewassen. Duurzame ontwikkeling wordt echter niet alleen bepaald door technische factoren maar ook, en niet in het minst, door sociale factoren. Het gaat daarbij niet alleen om sociale randvoorwaarden als productie van veilig voedsel en behoud van biodiversiteit. Het gaat ook om het vermogen van de ondernemer om in te spelen op de vraag naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, gekenmerkt door o.a. ondernemerschap, innovatief vermogen en ketensamenwerking.
De in Kennisakker.nl geboden informatie, kennis en applicaties over economie en management hebben o.a. betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Het beheersen van chemische, fysische en biologische risico's tijdens productie, oogst en bewaring;
 • Registratie, controle, monitoring en traceerbaarheid van de producten;
 • Kwaliteitsprogramma's en certificatensystemen van afnemers in het kader van voedselveiligheid in relatie met duurzaamheid;
 • Inrichting en natuurvriendelijk beheer van percelen, perceelsranden en half-natuurlijke, waardevolle of niet-productieve elementen van een bedrijf;
 • Inrichting en beheer op en rond de bedrijfsgebouwen;
 • Speciale soortgerichte maatregelen;
 • Wet- en regelgeving;
 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer als bron van inkomsten, financiële ondersteuningsmogelijkheden en subsidieregelingen.

Hieronder ziet u een overzicht van de in Kennisakker.nl gebruikte opsplitsing van onderwerpen over gewassen en thema's:

 

Gewas

Thema